? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� dro�d�e?

Poj�cie dro�d�y i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dro�d�y napisana w spos�b zrozumia�y.

dro�d�e - zaliczaj� si� do grupy grzyb�w. To tak�e organizmy jednokom�rkowe oraz saprofityczne. Od�ywiaj� si� one szcz�tkami materii organicznej. Bior� r�wnie� udzia� w procesie ich rozk�adu. Dro�d�e, czyli organizmy cudzo�ywne zaliczane s� do grupy destruent�w, kt�re stanowi� najwa�niejszy element �a�cucha pokarmowego ekosystemu.

Wyr�nia si� kilka rodzaj�w dro�d�y. Dro�d�e piwne, jak sama nazwa wskazuje odgrywaj� niezwykle wa�n� rol� przy procesie wytwarzania piwa. Innym rodzajem s� dro�d�e winne potrzebne szczeg�lnie przy przeprowadzaniu fermentacji wina. Szerokie zastosowanie maj� jednak dro�d�e szlachetne. Stanowi� one istotny element szczeg�lnie je�li chodzi o przemys� spo�ywczy. Przydatne s� r�wnie� w przemy�le fermentacyjnym. Grup� t� stanowi� dodatkowo niekt�re grzyby niedoskona�e. S� to organizmy, nie posiadaj�ce umiej�tno�ci do rozmna�ania p�ciowego. Grzyby te wyst�puj� najcz�ciej jako paso�yty. Zdarza si� r�wnie� �e s� one saprofitami. Opr�cz tych rodzaj�w dro�d�y wyr�nia si� tak�e dro�d�e kumysowe oraz kefirowe. Je�li chodzi o spos�b rozmna�ania tych grzyb�w odbywa si� on poprzez proces p�czkowania. Tak samo rozmna�aj� si� r�wnie� g�bki czy stu�bie.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  arytmia
pH
orientacja marketingowa
agroturystyka
obr�t towarowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.