? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest czysto��?

Poj�cie czysto�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja czysto�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

czysto�� - jest definiowana w chemii jako zawarto�� wagowa g��wnej substancji stanowi�cej dany produkt (uj�ta jest w procentach), po usuni�ciu zanieczyszcze�. Najcz�ciej okre�la si� czysto�� pojedynczego zwi�zku chemicznego, a czasami mieszaniny zwi�zk�w chemicznych (np. wodnego roztworu). Poj�cie czysto�ci u�ywane jest w celach handlowych lub technologicznych do klasyfikacji surowc�w lub produkt�w. Producentom cz�sto zale�y nie tylko na czysto�ci minimalnej potrzebnej do osi�gni�cia zamierzonego efektu, ale r�wnie� maksymalnej. Do procesu produkcyjnego potrzebuj� bowiem surowc�w o okre�lonych parametrach, kt�re cz�sto nie musz� by� najwy�sze, a jedynie wystarczaj�ce. Ze wzgl�du na fakt, �e ze wzrostem czysto�ci substancji ro�nie tak�e jej cena, okre�lenie maksymalnych parametr�w ogranicza poniesione koszty.

Czysto�� mo�e by� tak�e ujmowana z punktu widzenia system�w religijnych i obyczajowych. Czysto�� wymaga zdolno�ci kontroli w�asnych poczyna�, panowania nad sob� i kszta�towania charakteru. Czysto�� mo�e dotyczy� sfery kontakt�w seksualnych (zar�wno ma��e�stw jak i os�b stanu wolnego), ale przede wszystkim czysto�ci sumienia i spokoju umys�u.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  administracja publiczna
statut
aspartam
PFCC
java
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.