? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest czynno�� prawna?

Poj�cie czynno�ci prawnej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja czynno�ci prawnej napisana w spos�b zrozumia�y.

czynno�� prawna - �wiadome dzia�anie okre�lonego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej) skierowane na powstanie, zmian� lub zniesienie konkretnego stosunku prawnego (np. spisanie testamentu, zawarcie umowy).

Czynno�ci� prawn� jest czynno�� zmierzaj�ca do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. Podstawowym elementem ka�dej czynno�ci prawnej jest o�wiadczenie woli, zmierzaj�ce do wywo�ania skutk�w prawnych. Przewa�nie w czynno�ciach prawnych wyst�puje tylko ten jeden element. S� jednak czynno�ci prawne, w kt�rych opr�cz o�wiadczenia woli, niezb�dne jest wydanie rzeczy, np. taka czynno�� prawna jak ustanowienie zastawu nie dochodzi do skutku na podstawie samych o�wiadcze� woli stron.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  konto ksi�gowe
przemoc
postanowienie istotne
perspektywa ewolucyjna
inwestycja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.