? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cisawica?

Poj´┐Żcie cisawicy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja cisawicy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cisawica - inaczej m´┐Żwi´┐Żc choroba Addisona. To do´┐Ż´┐Ż rzadka choroba. Jej rozw´┐Żj nast´┐Żpuje przewa´┐Żnie w wyniku zniszczenia kory obu nadnerczy. Zniszczenie to nast´┐Żpuje przez sam nasz organizm, a dok´┐Żadnie przez nasz uk´┐Żad immunologiczny. Czasami zdarza si´┐Ż tak, ´┐Że choroba ta jest nast´┐Żpstwem procesu gru´┐Żliczego. Mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że wynikiem choroby nowotworowej, kt´┐Żra dotkn´┐Ża innych narz´┐Żd´┐Żw, takich jak na przyk´┐Żad p´┐Żuca.

Mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że cisawica charakteryzuje si´┐Ż brakiem lub te´┐Ż znacznym niedoborem kortyzonu oraz aldosteronu. Niedobory te czy braki koniecznie musz´┐Ż zosta´┐Ż uzupe´┐Żnione poprzez podanie ich chorym w postaci lek´┐Żw.

Je´┐Żli chodzi o objawy tego schorzenia, to musimy wymieni´┐Ż przede wszystkim og´┐Żlne os´┐Żabienie mi´┐Żni. Jest to jednocze´┐Żnie objaw jak i skutek choroby. W jej wyniki nasz organizm charakteryzuje si´┐Ż niezdolno´┐Żci´┐Ż do ponoszenia wi´┐Żkszego wysi´┐Żku fizycznego. Objawem tego schorzenia jest du´┐Że wyniszczenie naszego organizmu. Do tego dochodzi jeszcze charakterystyczne cisawe (czyli brunatne) zabarwienie linii naszych d´┐Żoni, a tak´┐Że sk´┐Żry oraz b´┐Żon ´┐Żluzowych. Ten objaw mo´┐Żna zobaczy´┐Ż dos´┐Żownie go´┐Żym okiem. Pozosta´┐Że symptomy to mi´┐Żdzy innymi obni´┐Żenie ci´┐Żnienia t´┐Żtniczego, zaburzenia w zakresie prawid´┐Żowej przemiany materii, zaburzenia prawid´┐Żowej pracy i czynno´┐Żci gruczo´┐Ż´┐Żw p´┐Żciowych. Pacjent traci apetyt, spada masa jego cia´┐Ża, pojawiaj´┐Ż si´┐Ż nudno´┐Żci, wymioty, og´┐Żlna dra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż i spadek nastroju. Poza tym mo´┐Że tak´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż biegunka lub te´┐Ż nieregularne oddawania stolca.

Jak na razie nie s´┐Ż znane metody zapobiegania chorobie Addisona. Okazuje si´┐Ż jednak, i´┐Ż odpowiednio wcze´┐Żnie zdiagnozowana, mo´┐Że by´┐Ż skutecznie leczona. W tym celu uzupe´┐Żnia si´┐Ż nasz organizm dawkami hormon´┐Żw kory nadnerczy. Taka terapia zast´┐Żpcza mo´┐Że skutecznie powodowa´┐Ż ust´┐Żpienie objaw´┐Żw. Dzi´┐Żki temu mo´┐Że umo´┐Żliwi´┐Ż choremu normalne ´┐Życie. Z kolei nieleczona jest niebezpieczna i mo´┐Że prowadzi´┐Ż do prze´┐Żomu nadnerczowego. W´┐Żwczas stanowi ona bezpo´┐Żrednie zagro´┐Żenie ´┐Życia.

Chorob´┐Ż Addisona nale´┐Ży leczy´┐Ż przez ca´┐Że ´┐Życie. W tym celu nale´┐Ży koniecznie ´┐Żci´┐Żle przestrzega´┐Ż zalece´┐Ż lekarza. Bardzo istotne jest, by chory zdawa´┐Ż sobie spraw´┐Ż ze swojej choroby i wp´┐Żywu, jaki na ni´┐Ż wywiera stres, infekcja czy na przyk´┐Żad operacja. Poza tym chory musi nauczy´┐Ż si´┐Ż rozpoznawa´┐Ż jej objawy. W niekt´┐Żrych przypadkach musi on nawet umie´┐Ż samodzielnie wykona´┐Ż iniekcj´┐Ż z hydrokortyzonu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  postawa
DNS
rolnictwo ekologiczne
nieruchomo´┐Ż´┐Ż
we´┐Żna mineralna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.