? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest ci��a?

Poj�cie ci��y i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja ci��y napisana w spos�b zrozumia�y.

ci��a - poj�cie, kt�re odnosimy do osobnik�w p�ci �e�skiej gatunku ludzkiego. W stanie ci��y bywaj� wszystkie osobniki p�ci �e�skiej b�d�ce ssakami.

Ci��a jest to stan, w kt�rym znajduje si� kobieta. Okres ci��y rozpoczyna si� od momentu zap�odnienia, czyli od chwili po��czenia �e�skich kom�rek rozrodczych, zwanych kom�rki jajowe z m�skimi kom�rkami rozrodczymi, czyli plemnikami. Od tego po��czenia w brzuchu kobiety rozwija si� nowe �ycie, kt�re po 9 miesi�cach od momentu pocz�cia jest na tyle niezale�ne, �e opuszcza organizm matki, aby dalej egzystowa� samodzielnie.
Ci��a trwa zwykle 9 miesi�cy i podzielona jest umownie na 3 trymestry, z kt�rych ka�dy charakteryzuje si� swoistymi objawami, dolegliwo�ciami, czyli ma bli�ej okre�lony przebieg.

W pierwszym okresie ci��y kobieta zaczyna si� bardziej m�czy� ni� przed zap�odnieniem, pojawiaj� si� wymioty, nudno�ci, organizm potrzebuje wi�cej snu. Powoli cia�o zaczyna si� zmienia�, zwykle piersi staj� si� wi�ksze, pe�niejsze. W drugim trymestrze ci��y powy�sze objawy zanikaj�, cho� pojawia si� szereg innych dolegliwo�ci, takich jak: zgaga, zaparcia, przebarwienia sk�rne, cz�sta potrzeba oddawania moczu, wi�kszy przyrost wagi. Trzeci trymestr to nowe dolegliwo�ci, typu: b�le kr�gos�upa, skurcze mi�ni, obrz�ki.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  witra�
powierzchnia u�ytkowa
cia�o migda�kowe
psychologia
inspiracja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.