? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest chrypka?

Poj´┐Żcie chrypki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja chrypki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

chrypka - bardzo cz´┐Żsty objaw chor´┐Żb krtani. To bardzo charakterystyczne odczucie, o kt´┐Żrym chorzy m´┐Żwi´┐Ż „matowo´┐Ż´┐Ż oraz szorstko´┐Ż´┐Ż” w zakresie mo´┐Żliwo´┐Żci normalnego wydawania g´┐Żosu. Chrypka pojawia si´┐Ż w´┐Żwczas, gdy podczas m´┐Żwienia nasze struny g´┐Żosowe nie mog´┐Ż prawid´┐Żowo si´┐Ż styka´┐Ż. Mo´┐Że tak´┐Że do niej dochodzi´┐Ż w´┐Żwczas, gdy wyst´┐Żpuj´┐Ż zaburzenia ich elastyczno´┐Żci. Do tego mo´┐Że dochodzi´┐Ż na skutek r´┐Żnych proces´┐Żw chorobowych.

Chrypka mo´┐Że okaza´┐Ż si´┐Ż nast´┐Żpstwem uszkodzenia wi´┐Żzade´┐Ż g´┐Żosowych. Mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż tak´┐Że jako uszkodzenie mi´┐Żni krtani. Chrypka mo´┐Że tak´┐Że rozwija´┐Ż si´┐Ż jako wynik uszkodzenia nerw´┐Żw unerwiaj´┐Żcych krta´┐Ż. Oczywi´┐Żcie chrypka mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że objawem okre´┐Żlonych chor´┐Żb. Mo´┐Że by´┐Ż ona zatem wynikiem zapalenie gard´┐Ża i krtani, ostrego zapalenia nag´┐Żo´┐Żni czy zapalenia krtani i tchawicy. Jej przyczyn´┐Ż mo´┐Że okaza´┐Ż si´┐Ż krup lub te´┐Ż zawodowe nadu´┐Żywanie g´┐Żosu. Mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż skutkiem nara´┐Żenia na dym tytoniowy lub te´┐Ż powsta´┐Ż w zwi´┐Żzku z nowotworami gard´┐Ża oraz krtani. W´┐Żr´┐Żd pozosta´┐Żych chor´┐Żb mo´┐Żemy wymieni´┐Ż refluks ´┐Żo´┐Ż´┐Żdkowo-prze´┐Żykowy, niedoczynno´┐Ż´┐Ż tarczycy lub uszkodzenie nerw´┐Żw krtaniowych. Czasami nie da si´┐Ż ustali´┐Ż przyczyny chrypki. W´┐Żwczas m´┐Żwimy, i´┐Ż jest to chrypka czynno´┐Żciowa.

Bardzo cz´┐Żsto u ludzi pojawia si´┐Ż kr´┐Żtkotrwa´┐Ża chrypka. To dolegliwo´┐Ż´┐Ż towarzysz´┐Żca infekcji g´┐Żrnych dr´┐Żg oddechowych. Nie wymaga ona jakiej´┐Ż szczeg´┐Żlnej diagnostyki. Jej leczenie to przede wszystkim odpoczynek strun g´┐Żosowych. Najlepiej jest zatem ograniczy´┐Ż do minimum u´┐Żywanie g´┐Żosu jak jeste´┐Żmy chorzy. Poza tym nale´┐Ży w miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci unika´┐Ż czynnik´┐Żw, kt´┐Żre w jakikolwiek spos´┐Żb podra´┐Żniaj´┐Ż struny g´┐Żosowe. Ponadto zaleca si´┐Ż stosowanie w´┐Żwczas inhalacji, kt´┐Żrych zadaniem jest nawil´┐Żanie b´┐Żony ´┐Żluzowej dr´┐Żg oddechowych. Mo´┐Żna podawa´┐Ż tak´┐Że leki przeciwkaszlowe. Zasadniczo nie zaleca si´┐Ż stosowania antybiotyku, chocia´┐Ż zdarzaj´┐Ż si´┐Ż sytuacje, i´┐Ż podaje si´┐Ż go na zlecenie lekarza.

Je´┐Żli nasza chrypka b´┐Żdzie trwa´┐Ż ponad 4 tygodnie, to koniecznie powinni´┐Żmy si´┐Ż stawi´┐Ż na badanie do lekarza laryngologa. Jest to bowiem chrypka przewlek´┐Ża, kt´┐Żra- szczeg´┐Żlnie u palacza papieros´┐Żw- mo´┐Że by´┐Ż znakiem rozwijaj´┐Żcego si´┐Ż nowotworu krtani. Lekarz mo´┐Że stwierdzi´┐Ż obecno´┐Ż´┐Ż zmian chorobowych w krtani. Je´┐Żli zaistnieje podejrzenie, ´┐Że mog´┐Ż by´┐Ż to zmiany nowotworowe, to mo´┐Że okaza´┐Ż si´┐Ż potrzebna biopsja. Chrypka jest wczesnym objawem raka krtani. Nie nale´┐Ży zatem bagatelizowa´┐Ż tego objawu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  armator
klimat
formu´┐Ża
strategia rozwoju
gmina
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.