? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż choroby jelita cienkiego?

Poj´┐Żcie chor´┐Żb jelita cienkiego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja chor´┐Żb jelita cienkiego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

choroby jelita cienkiego - W´┐Żr´┐Żd chor´┐Żb jelita cienkiego na najwi´┐Żksz´┐Ż uwag´┐Ż zas´┐Żuguj´┐Ż schorzenia takie jak: ostre niedokrwienie jelita cienkiego, przewlek´┐Że niedokrwienie jelita cienkiego, uchy´┐Żki jelita cienkiego oraz nowotwory.

Ostre niedokrwienie jelita cienkiego to choroba, kt´┐Żra stanowi do´┐Ż´┐Ż powa´┐Żne zagro´┐Żenie dla ´┐Życia. Leczy´┐Ż mo´┐Żna je jedynie operacyjnie. Choroba ta wyst´┐Żpuje przewa´┐Żnie u os´┐Żb, kt´┐Żre choruj´┐Ż ju´┐Ż na mia´┐Żd´┐Życ´┐Ż lub niewydolno´┐Ż´┐Ż kr´┐Ż´┐Żenia. Przyczyn´┐Ż przewa´┐Żnie staje si´┐Ż zator t´┐Żtnic (ewentualnie zakrzep), kt´┐Żre doprowadzaj´┐Ż do jelita cienkiego krew. Objawami natomiast s´┐Ż na pocz´┐Żtku b´┐Żle brzucha, kt´┐Żre zlokalizowane s´┐Ż w pobli´┐Żu p´┐Żpka. W p´┐Żniejszych etapie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż wzd´┐Żcia oraz gor´┐Żczka. Towarzyszy im spadek ci´┐Żnienia t´┐Żtniczego.

W przypadku przewlek´┐Żego niedokrwienia jelita cienkiego jest podobnie. Jego przyczyn´┐Ż jest mia´┐Żd´┐Życa t´┐Żtnic, a objawami- b´┐Żle brzucha zlokalizowane w pobli´┐Żu p´┐Żpka. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż one przewa´┐Żnie kilkadziesi´┐Żt minut po zjedzonym posi´┐Żku. Osoby, kt´┐Żre to schorzenie dotyka, zwykle zaczynaj´┐Ż chudn´┐Ż´┐Ż, bowiem powstrzymuj´┐Ż si´┐Ż one od jedzenia, by nie odczuwa´┐Ż b´┐Żlu. Je´┐Żli choroba zostanie rozpoznana- jedynym wyj´┐Żciem jest operacja.

Uchy´┐Żki jelita cienkiego to schorzenie, kt´┐Żre objawia si´┐Ż w postaci woreczkowatych uwypukle´┐Ż ´┐Żcianek jelita. Mog´┐Ż mie´┐Ż one charakter nabyty lub te´┐Ż wrodzony- powstaj´┐Ż najprawdopodobniej na skutek wiotczenia jelit. Zwykle nie ma widocznych objaw´┐Żw, ale chorzy skar´┐Ż´┐Ż si´┐Ż na b´┐Żle brzucha, gor´┐Żczk´┐Ż, a tak´┐Że- zapalenie otrzewnej. Je´┐Żli dojdzie do ostrego zapalenia uchy´┐Żk´┐Żw- trzeba podj´┐Ż´┐Ż si´┐Ż leczenia operacyjnego.

Nowotwory jelita cienkiego nie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż samoistnie. Przewa´┐Żnie towarzysz´┐Ż innych schorzeniom jelit, przede wszystkim- stanom zapalnym. W´┐Żr´┐Żd nowotwor´┐Żw najcz´┐Żciej pojawiaj´┐Ż si´┐Ż: rak gruczo´┐Żowy, mi´┐Żsak, ch´┐Żoniak jelita oraz rakowiak. W ich przypadku objawami s´┐Ż standardowe ju´┐Ż b´┐Żle brzucha, kt´┐Żrym towarzyszy´┐Ż mo´┐Że krwawienie z przewodu pokarmowego. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że wymioty oraz niedro´┐Żno´┐Ż´┐Ż jelit. Do´┐Ż´┐Ż cz´┐Żstym objawem jest tak´┐Że ´┐Ż´┐Żtaczka oraz znaczny spadek masy cia´┐Ża (chudni´┐Żcie). Leczenie zale´┐Żne b´┐Żdzie od stopnia rozwoju choroby. W takich przypadkach stosuje si´┐Ż leczenie farmakologiczne oraz chemioterapi´┐Ż. Je´┐Żli post´┐Żp choroby jest znaczny- stosuje si´┐Ż tak´┐Że zabiegi chirurgiczne oraz napromieniowanie. Chor´┐Żb jelita cienkiego nie nale´┐Ży bagatelizowa´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  oferta
uzdrowisko
bulimia
arkusz kalkulacyjny
turystyka morska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.