? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest choroba zawodowa?

Poj´┐Żcie choroby zawodowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja choroby zawodowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

choroba zawodowa - to do´┐Ż´┐Ż szeroka grupa chor´┐Żb, kt´┐Żrych przyczyna wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z wykonywaniem okre´┐Żlonego rodzaju pracy. Mog´┐Ż si´┐Ż one wi´┐Żza´┐Ż ze sposobem, w jaki si´┐Ż wykonuje dane zaj´┐Żcie, lub te´┐Ż mog´┐Ż by´┐Ż zale´┐Żne od szczeg´┐Żlnych warunk´┐Żw, kt´┐Żre w miejscu pracy si´┐Ż pojawiaj´┐Ż. Zasadniczo w´┐Żr´┐Żd czynnik´┐Żw, kt´┐Żre przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż do powstawania chor´┐Żb zawodowych, najcz´┐Żciej wyr´┐Żnia si´┐Ż kwestie takie jak: przebywanie w miejscach o du´┐Żym zapyleniu, promieniowaniu, kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi itp. Jednak niewiele os´┐Żb zdaje sobie spraw´┐Ż z tego, ´┐Że czynnikami prowadz´┐Żcymi do takich chor´┐Żb mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że bardziej prowizoryczne przyczyny. Sta´┐Że wykonywanie tych samych czynno´┐Żci, niezmienna pozycja cia´┐Ża, du´┐Że obci´┐Ż´┐Żenie fizyczne i psychiczne, a tak´┐Że praca w ha´┐Żasie i przy nieodpowiednim o´┐Żwietleniu- te czynniki mog´┐Ż tak´┐Że doprowadzi´┐Ż do powstania choroby zawodowej.

Choroby zawodowe pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w´┐Żwczas, gdy zbyt d´┐Żugo wykonujemy nasz´┐Ż prac´┐Ż w niesprzyjaj´┐Żcych warunkach. Niestety nie zawsze da si´┐Ż ich unikn´┐Ż´┐Ż. W niekt´┐Żrych zawodach wyst´┐Żpienie choroby zawodowej jest prawie pewne. Dlatego te´┐Ż bardzo wa´┐Żne jest, by stara´┐Ż si´┐Ż przewidywa´┐Ż sytuacje, w kt´┐Żrych mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do powstania takiej choroby. Czasami zwyk´┐Ża rotacja na stanowiskach wymagaj´┐Żcych pracy w postaci wykonywania powtarzalnych czynno´┐Żci, mo´┐Że uchroni´┐Ż pracownik´┐Żw przed zapadni´┐Żciem na takie schorzenie. Leczenie tego typu choroby jest ´┐Żmudne i d´┐Żugotrwa´┐Że.

Najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żce choroby zawodowe to: astma oskrzelowa, beryloza, gor´┐Żczka metaliczna, zatrucia wywo´┐Żane substancjami chemicznymi, pylice p´┐Żuc, reakcje alergiczne, choroby sk´┐Żry itp. By jednak zosta´┐Ży zakwalifikowane jako zawodowe- ich bezpo´┐Żredni´┐Ż przyczyn´┐Ż musi by´┐Ż praca wykonywana w niesprzyjaj´┐Żcych warunkach.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  system polityczny
zarz´┐Żdzanie
szkarlatyna
Koniak
ustawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.