? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest choroba wie´┐Żcowa?

Poj´┐Żcie choroby wie´┐Żcowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja choroby wie´┐Żcowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

choroba wie´┐Żcowa - schorzenie, kt´┐Żre okre´┐Żlane bywa mianem niedokrwienia serca. Niekt´┐Żrzy u´┐Żywaj´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż termin´┐Żw takich jak przewlek´┐Ża niewydolno´┐Ż´┐Ż sercowa, d´┐Żawica sercowa czy dusznica bolesna. Jednak wszystkie te terminy opisuj´┐Ż jedn´┐Ż i t´┐Ż sam´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż- chorob´┐Ż, kt´┐Żra polega na niedostatecznym ukrwieniu i dotlenieniu mi´┐Żnia, jakim jest serce.

Przyczyn chor´┐Żb, kt´┐Żre dotykaj´┐Ż ludzkie serce, jest bardzo du´┐Żo. W przypadku choroby wie´┐Żcowej najcz´┐Żstsz´┐Ż przyczyn´┐Ż jej wyst´┐Żpowania jest mia´┐Żd´┐Życa. U chorych na mia´┐Żd´┐Życ´┐Ż w naczyniach wie´┐Żcowych odk´┐Żada si´┐Ż materia´┐Ż t´┐Żuszczowy, kt´┐Żry zaczyna stopniowo spowalnia´┐Ż przep´┐Żyw krwi. Krew zaczyna mie´┐Ż ograniczony dop´┐Żyw do serca, co niestety jest stanem niebezpiecznym dla naszego organizmu.

Cz´┐Żowiek mo´┐Że w pewien spos´┐Żb stara´┐Ż si´┐Ż unikn´┐Ż´┐Ż wszelkich czynnik´┐Żw, kt´┐Żre zwi´┐Żkszaj´┐Ż ryzyko wyst´┐Żpienia choroby wie´┐Żcowej. W´┐Żr´┐Żd czynnik´┐Żw, kt´┐Żre zale´┐Ż´┐Ż od cz´┐Żowieka, mo´┐Żna wymieni´┐Ż na przyk´┐Żad palenie tytoniu, wysoki poziom cholesterolu, siedz´┐Żcy tryb ´┐Życia, cukrzyc´┐Ż czy nadci´┐Żnienie t´┐Żtnicze. Je´┐Żli pr´┐Żbowaliby´┐Żmy unika´┐Ż tych czynnik´┐Żw w naszym codziennym ´┐Życiu, to ryzyko zachorowania na chorob´┐Ż wie´┐Żcow´┐Ż znacznie spadnie. S´┐Ż jednak czynniki ryzyka, na kt´┐Żre niestety nie mamy ´┐Żadnego wp´┐Żywu. W´┐Żr´┐Żd nich mo´┐Żemy wymieni´┐Ż na przyk´┐Żad wiek (im wi´┐Żcej lat tym ryzyko zachorowania jest wi´┐Żksze), dziedziczno´┐Ż´┐Ż, p´┐Że´┐Ż (cz´┐Żciej na chorob´┐Ż wie´┐Żcow´┐Ż choruj´┐Ż m´┐Żczy´┐Żni) czy pochodzenie etniczne.

Objawy choroby to przede wszystkim b´┐Żle, kt´┐Żre pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w okolicy klatki piersiowej. B´┐Żle te okre´┐Żlane bywaj´┐Ż przewa´┐Żnie przez chorych jako uczucie gniecenia, pieczenia za mostkiem czy te´┐Ż rozpierania. B´┐Żl nie pozostaje w jednym miejscu, lecz nasila si´┐Ż i wr´┐Żcz promieniuje do gard´┐Ża, czyi oraz bark´┐Żw. Poza b´┐Żlem mog´┐Ż wyst´┐Żpi´┐Ż dolegliwo´┐Żci takie jak dr´┐Żtwienie ko´┐Żczyn g´┐Żrnych, uczucie duszno´┐Żci, nudno´┐Żci, ko´┐Żatanie serca oraz zawroty g´┐Żowy.

Je´┐Żli chodzi o leczenie choroby wie´┐Żcowej, to najwa´┐Żniejsze jest jej zapobieganie. Uprawnianie sport´┐Żw, zdrowy tryb ´┐Życia i odpowiednia dieta to czynniki, kt´┐Żre skutecznie mog´┐Ż zapobiega´┐Ż chorobie wie´┐Żcowej. Je´┐Żli si´┐Ż ona ju´┐Ż niestety pojawi, to pozostaje jedynie leczenie objawowe i redukowanie b´┐Żlu. Mo´┐Żna jeszcze stosowa´┐Ż ´┐Żrodki, kt´┐Żre pomog´┐Ż obni´┐Ża´┐Ż ci´┐Żnienie t´┐Żtnicze. R´┐Żwnie´┐Ż terapie maj´┐Żce na celu zrzucenie nadmiaru wagi, mog´┐Ż tutaj bardzo pom´┐Żc.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż
token
motoryczno´┐Ż´┐Ż
stwardnienie rozsiane
turystyka morska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.