? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest choroba lokomocyjna?

Poj´┐Żcie choroby lokomocyjnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja choroby lokomocyjnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

choroba lokomocyjna - dolegliwo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra dotyka przede wszystkim osoby, kt´┐Żre wiele podr´┐Żuj´┐Ż. Nie wszyscy ludzie dobrze znosz´┐Ż podr´┐Że. Na chorob´┐Ż lokomocyjn´┐Ż cierpi co pi´┐Żty podr´┐Żny. Objawy choroby lokomocyjnej to przede wszystkim nudno´┐Żci oraz wymioty. Ponadto pojawiaj´┐Ż si´┐Ż zawroty oraz b´┐Żle g´┐Żowy. U osoby, kt´┐Żra cierpi na t´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż, objawem jest tak´┐Że bledni´┐Żcie sk´┐Żry oraz pot. Mog´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż jeszcze objawy takie jak obfite ´┐Żlinienie si´┐Ż oraz senno´┐Ż´┐Ż. Na pewno taki cz´┐Żowiek poczuje si´┐Ż zm´┐Żczony, do tego mog´┐Ż doj´┐Ż´┐Ż jeszcze zaburzenia rytmu serca oraz poczucie og´┐Żlnego dyskomfortu.

Dolegliwo´┐Żci zwi´┐Żzane z chorob´┐Ż lokomocyjn´┐Ż pojawiaj´┐Ż si´┐Ż zwykle podczas jazdy samochodem lub te´┐Ż w trakcie jazdy autobusem. Sprzyja temu gwa´┐Żtowne przyspieszenie i hamowanie, a tak´┐Że jazda po nier´┐Żwnej powierzchni oraz liczne zakr´┐Żty. Choroby lokomocyjnej mo´┐Żna dosta´┐Ż tak´┐Że w trakcie p´┐Żyni´┐Żcia ´┐Żodzi´┐Ż, na skutek ko´┐Żysania statku. To choroba, kt´┐Żrej mo´┐Żna si´┐Ż tak´┐Że nabawi´┐Ż w trakcie pochylania si´┐Ż lub szybkiego wznoszenia si´┐Ż i opadania- czyli mo´┐Że nam ona grozi´┐Ż w trakcie lotu samolotem, a nawet w zwyk´┐Żej windzie.

Przyczyna tego schorzenia jest do´┐Ż´┐Ż prosta. Zaburzenie to jest wywo´┐Żane poprzez nadmierne pobudzenie (na skutek ruchu pojazdu) narz´┐Żdu przedsionkowo-´┐Żlimakowego (czyli b´┐Ż´┐Żdnika), kt´┐Żry znajduje si´┐Ż w uchu. W zwi´┐Żzku z powy´┐Ższym nasz organizm niestety nie jest w stanie powi´┐Żza´┐Ż bardzo cz´┐Żsto sprzecznych ze sob´┐Ż sygna´┐Ż´┐Żw pochodz´┐Żcych od r´┐Żnych zmys´┐Ż´┐Żw. Najpro´┐Żciej mo´┐Żna to opisa´┐Ż w ten spos´┐Żb. B´┐Ż´┐Żdnik w uchu u´┐Żwiadamia nasz uk´┐Żad nerwowy o tym, i´┐Ż jeste´┐Żmy w ruchu i szybko´┐Żci, tymczasem zmys´┐Ż wzroku odbiera i przekazuje do tego samego miejsca informacj´┐Ż, i´┐Ż pozostajemy w bezruchu w samochodzie czy w autobusie. Te sprzeczne informacje sprawiaj´┐Ż, i´┐Ż powstaje pewien chaos informacyjny. Staje si´┐Ż on bod´┐Żcem do uruchomienia wielu reakcji obronnych, co w konsekwencji prowadzi do pocz´┐Żtku choroby lokomocyjnej.

Choroba lokomocyjna najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuje u dzieci. Wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż to z niedojrza´┐Żo´┐Żci´┐Ż szlak´┐Żw nerwowych. Nie trzeba si´┐Ż tym zbytnio martwi´┐Ż, poniewa´┐Ż dzieci przewa´┐Żnie „wyrastaj´┐Ż” z tego typu dolegliwo´┐Żci. Poza tym wcale nie musz´┐Ż si´┐Ż one powtarza´┐Ż w trakcie ka´┐Żdej jazdy.
Czasami bezpo´┐Żrednim powodem mog´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż czynniki psychiczne. Zasadniczo jednak je´┐Żli podczas jazdy mamy uwag´┐Ż zaprz´┐Żtni´┐Żt´┐Ż na przyk´┐Żad interesuj´┐Żc´┐Ż rozmow´┐Ż, dolegliwo´┐Żci zupe´┐Żnie si´┐Ż nie pojawiaj´┐Ż. Zwi´┐Żksza za to prawdopodobie´┐Żstwo ich wyst´┐Żpienia stres oraz my´┐Żlenie o tym, ´┐Że za chwil´┐Ż mog´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż u nas objawy tej choroby.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  cena
informacja
o´┐Żtarz
badanie rynku
PTSM
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.