? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest choroba Krona?

Poj´┐Żcie choroby Krona i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja choroby Krona napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

choroba Krona - choroba uk´┐Żadu pokarmowego. To schorzenie, kt´┐Żre wyst´┐Żpuje g´┐Ż´┐Żwnie w jelicie cienkim. Mo´┐Żna zatem powiedzie´┐Ż, i´┐Ż jest to stan zapalny jelita. Jak jednak do´┐Żwiadczenie wskazuje, choroba ta mo´┐Że pojawia´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie dobrze w ca´┐Żym naszym uk´┐Żadzie pokarmowym. Funkcjonuje wiele innych nazw tego schorzenia. Mo´┐Żna spotka´┐Ż si´┐Ż z nazw´┐Ż choroba Cohna jak r´┐Żwnie´┐Ż choroba Le´┐Żniowskiego-Crohna.

Choroba Le´┐Żniowskiego i Crohna to przewlek´┐Ży i bardzo dokuczliwy stan zapalny. Rozwija si´┐Ż on na granicy jelita cienkiego oraz jelita grubego. Jej przyczyny nie s´┐Ż do ko´┐Żca poznane. Specjali´┐Żci twierdz´┐Ż, ´┐Że choroba mo´┐Że wi´┐Żza´┐Ż si´┐Ż ze stresuj´┐Żcym trybem ´┐Życia, sk´┐Żonno´┐Żciami do alergii lub te´┐Ż nieodpowiedni´┐Ż dier´┐Ż. Cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż tego schorzenia jest jego przewlek´┐Ży przebieg, kt´┐Żry posiada tak´┐Że okresy zaostrze´┐Ż oraz z´┐Żagodzenia objaw´┐Żw. Poza tym pojawia si´┐Ż charakterystyczny naciek zapalno-wytw´┐Żrczy. W zwi´┐Żzku z t´┐Ż chorob´┐Ż powierzchnia b´┐Żony ´┐Żluzowej mo´┐Że ulec owrzodzeniu, mog´┐Ż tak´┐Że tworzy´┐Ż si´┐Ż masy ziarniste. W p´┐Żniejszym etapie mog´┐Ż tak´┐Że tworzy´┐Ż si´┐Ż zrosty, kt´┐Żre utrudniaj´┐Ż transport tre´┐Żci jelitowej.

Objawy to przede wszystkim silne b´┐Żle w ´┐Żrodkowej i dolnej cz´┐Żci brzucha. Mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że przypominaj´┐Ż one skurcze. Poza tym pojawia si´┐Ż biegunka zawieraj´┐Żca czasami domieszk´┐Ż ´┐Żluzu czy krwi. Ponadto schorzeniu towarzysz´┐Ż wzd´┐Żcia, wychudzenie, niedokrwisto´┐Ż´┐Ż a tak´┐Że brak apetytu oraz stany gor´┐Żczkowe. Przewa´┐Żnie choroba dotyka m´┐Żodych doros´┐Żych. Do´┐Ż´┐Ż rzadko wyst´┐Żpuje w naszym kraju. Choroba mo´┐Że mie´┐Ż pod´┐Żo´┐Że genetyczne. Zatem osoby, u kt´┐Żrych cz´┐Żonkowie rodziny cierpieli na choroby zapalne jelit, s´┐Ż obarczeni zwi´┐Żkszonym prawdopodobie´┐Żstwem zapadni´┐Żcia na t´┐Ż chorob´┐Ż.
Leczenie to przede wszystkim ´┐Żagodzenie wyst´┐Żpuj´┐Żcego b´┐Żlu. Poza tym nale´┐Ży jak najszybciej opanowa´┐Ż stany zapalne. Zaleca si´┐Ż tak´┐Że uzupe´┐Żnienie u pacjenta wszelkich niedobor´┐Żw pokarmowych. Niestety, nie mo´┐Żna jej tak do ko´┐Żca wyleczy´┐Ż. Tak wi´┐Żc osoby, kt´┐Żre zosta´┐Ży dotkni´┐Żte tego rodzaju schorzeniem, b´┐Żd´┐Ż musia´┐Ży zadowoli´┐Ż si´┐Ż jedynie tym, ´┐Że mo´┐Żna usun´┐Ż´┐Ż jego objawy i doprowadzi´┐Ż do tego, ´┐Że podleczy si´┐Ż je na kilka najbli´┐Ższych lat. Niestety po pewnym okresie choroba najprawdopodobniej powr´┐Żci. To w´┐Ża´┐Żnie dlatego osoba, kt´┐Żra dotkni´┐Żta zosta´┐Ża tym schorzeniem, musi na bie´┐Ż´┐Żco poddawa´┐Ż si´┐Ż okresowym badaniom kontrolnym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  manager
problem
kryzys
paleontologia
koklusz
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.