? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest bud�et pa�stwa?

Poj�cie bud�et pa�stwa i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja bud�et pa�stwa napisana w spos�b zrozumia�y.

bud�et pa�stwa - 1.Zestawienie przewidywanych dochod�w i wydatk�w jakiegokolwiek podmiotu na okre�lony czas.

2.Scentralizowany fundusz publiczny s�u��cy gromadzeniu �rodk�w pieni�nych w zwi�zku z funkcjami pa�stwa.

3.Plan finansowy najwy�szej rangi zatwierdzany przez parlament , obejmuj�cy zestawienie dochod�w i wydatk�w pa�stwa w okre�lonym przedziale czasowym.

Poj�cie bud�etu mo�e by� rozumiane w trzech aspektach: ekonomicznym, pewien fundusz pieni�ny (po co, jak jest jego tre�� ekonomiczna?) prawnym, pewien akt normatywny, zatwierdzony przez parlament - technicznym, konstrukcja techniczna, dla kt�rej charakterystyczny jest plan

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  suwerenno��
wata szklana
anoreksja
dzia�anie
konfesjona�
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.