? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest budynek halowy hala?

Poj´┐Żcie budynku halowego hali i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja budynku halowego hali napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

budynek halowy hala - Budynkami halowymi lub halami s´┐Ż przewa´┐Żnie budynki jednokondygnacyjne, kt´┐Żrych ustroje no´┐Żne daj´┐Ż mo´┐Żli-wo´┐Ż´┐Ż uzyskania przestrzennych wn´┐Żtrz. Kszta´┐Żt bry´┐Ży budynku halowego zale´┐Ży od jego przeznaczenia, sposobu u´┐Żytkowania i stosowanych rozwi´┐Żza´┐Ż konstrukcyjno -materia´┐Żowych. W zale´┐Żno´┐Żci od charakteru zabudowy roz-r´┐Żnia si´┐Ż hale o zabudowie parterowej pawilonowej i hale o zabudowie parterowej jednolitej (pod jednym da-chem - zblokowane).

W halach pawilonowych stosuje si´┐Ż o´┐Żwietlenia naturalne boczne, natomiast w halach zblokowanych wyst´┐Żpuje o´┐Żwietlenie boczne i g´┐Żrne. Ustr´┐Żj no´┐Żny hal stanowi´┐Ż przewa´┐Żnie skupy ustawione na fundamentach oraz prze-krycie. W wielu rozwi´┐Żzaniach przekrycie hali oparte jest na ´┐Żcianach lub na skupach i ´┐Żcianach. Najwa´┐Żniejszym ustrojem konstrukcyjnym hal s´┐Ż przekrycia. Rozpi´┐Żto´┐Ż´┐Ż przekry´┐Ż hal jest r´┐Żna i zale´┐Ży od sposobu u´┐Żytkowania hali. W zale´┐Żno´┐Żci od sposobu zabudowy i ukszta´┐Żtowania przestrzeni wewn´┐Żtrznej rozr´┐Żnia si´┐Ż hale jednona-wowe i wielonawowe o jednakowej wysoko´┐Żci wszystkich naw lub o wysoko´┐Żci zr´┐Żnicowanej. Na ukszta´┐Żtowa-nie przestrzenne hal przemys´┐Żowych maj´┐Ż wp´┐Żyw nast´┐Żpuj´┐Żce czynniki: rodzaj produkcji, wymiary produkowa-nych element´┐Żw, przebieg procesu technologicznego, rodzaj transportu wewn´┐Żtrznego, o´┐Żwietlenie i inne wyma-gania zwi´┐Żzane z rodzajem produkcji. O´┐Żwietlenie naturalne hal wielonawowych mo´┐Żna uzyska´┐Ż stosuj´┐Żc nawy o r´┐Żnej wysoko´┐Żci lub za pomoc´┐Ż ´┐Żwietlik´┐Żw ustawionych na konstrukcji dachu. ´┐Żwietliki mog´┐Ż by´┐Ż pod´┐Żu´┐Żne, po-przeczne lub latarniowe.

Konstrukcje hal wykonuje si´┐Ż z drewna, metalu (g´┐Ż´┐Żwnie stali) i betonu (´┐Żelbetowe, spr´┐Żone). Konstrukcje drew-niane stosuje si´┐Ż w halach o charakterze tymczasowym lub trwa´┐Żym, g´┐Ż´┐Żwnie tam, gdzie wyst´┐Żpuje ´┐Żrodowisko agresywne chemicznie. Konstrukcje metalowe (stalowe, aluminiowe), stosuje si´┐Ż w halach o wi´┐Żkszych rozpi´┐Żto-´┐Żciach lub tam, gdzie trzeba szybko budowa´┐Ż oraz w przypadkach uzasadnionych wzgl´┐Żdami technologicznymi. Konstrukcje betonowe monolityczne i prefabrykowane s´┐Ż szeroko stosowane w budownictwie halowym o r´┐Żnym przeznaczeniu. Konstrukcje monolityczne stosuje si´┐Ż przewa´┐Żnie w budynkach nietypowych, natomiast w budyn-kach typowych stosuje si´┐Ż konstrukcje prefabrykowane.

W zale´┐Żno´┐Żci od rozpi´┐Żto´┐Żci przekrycia naw hale mo´┐Żna podzieli´┐Ż na trzy podstawowe grupy :a) ma´┐Żych rozpi´┐Żto-´┐Żci - do 12 m, b) ´┐Żrednich rozpi´┐Żto´┐Żci - do 36 m, c) du´┐Żych rozpi´┐Żto´┐Żci - powy´┐Żej 39 m. Ponadto przy klasyfikacji hal jako dalsze kryteria mo´┐Żna przyj´┐Ż´┐Ż wysoko´┐Ż´┐Ż hali, ukszta´┐Żtowanie wn´┐Żtrza itp. Ze wzgl´┐Żdu na spos´┐Żb wykona-nia hal, jak r´┐Żwnie´┐Ż ich prac´┐Ż statyczn´┐Ż mo´┐Żna hale podzieli´┐Ż na a) kszta´┐Żtowane przestrzennie z ustroj´┐Żw pr´┐Żto-wych i p´┐Żaskich, s´┐Żup´┐Żw, belek, wi´┐Żzar´┐Żw, p´┐Żyt, b) kszta´┐Żtowane z zastosowaniem przekry´┐Ż powierzchniowych, c) kszta´┐Żtowane z samodzielnych konstrukcji przestrzennych. W zale´┐Żno´┐Żci od schematu statycznego poprzecznych ustroj´┐Żw no´┐Żnych hal mo´┐Żna ustroje te podzieli´┐Ż na: a) ramowe, b) s´┐Żupowo - belkowe, s´┐Żupowo - wi´┐Żzarowe, c) rozporowe, d) przestrzenne, pow´┐Żokowe, pr´┐Żtowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  bielactwo
alkoholizm
afta
alergiczny nie´┐Żyt nosa
zapalenie powiek
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  instytucja pa´┐Żstwowa
scena
analiza
rynek
wiedza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.