? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż brodawki weneryczne?

Poj´┐Żcie brodawek wenerycznych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja brodawek wenerycznych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

brodawki weneryczne - inaczej m´┐Żwi´┐Żc brodawki narz´┐Żd´┐Żw p´┐Żciowych. Choroba ta wyst´┐Żpuje tak´┐Że pod nazw´┐Ż k´┐Żykciny ko´┐Żczyste. Choroba ta jest wywo´┐Żywana przez ludzki wirus brodawczaka. Jak nazwa wskazuje, do zaka´┐Żenia najcz´┐Żciej dochodzi podczas stosunk´┐Żw p´┐Żciowych.

Brodawki weneryczne przewa´┐Żnie rozwijaj´┐Ż si´┐Ż w miejscach ciep´┐Żych i wilgotnych. Najcz´┐Żciej zatem pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w worku napletkowym albo w rowku za´┐Żo´┐Ż´┐Żdnym. Poza tym pojawi´┐Ż si´┐Ż mog´┐Ż w uj´┐Żciu cewki moczowej a tak´┐Że na trzonie pr´┐Żcia i na sromie. U kobiet pojawiaj´┐Ż si´┐Ż na kroczu, ´┐Żcianach pochwy lub te´┐Ż na szyjce macicy. Okres, jaki czasami musi up´┐Żyn´┐Ż´┐Ż od zaka´┐Żenia do pojawienia si´┐Ż zmian, mo´┐Że trwa´┐Ż nawet do 6 miesi´┐Żcy.

Brodawki weneryczne s´┐Ż do´┐Ż´┐Ż uporczywe. Mog´┐Ż utrzymywa´┐Ż si´┐Ż nawet ca´┐Żymi latami. K´┐Żykciny to ma´┐Że, drobne, mi´┐Żkkie, wilgotne, o r´┐Żowym lub czerwonym kolorze grudki. Mog´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż pojedynczo lub w grupie. Mog´┐Ż nie wywo´┐Żywa´┐Ż ´┐Żadnych objaw´┐Żw. Cz´┐Żsto jednak towarzyszy im pieczenie a tak´┐Że tkliwo´┐Ż´┐Ż i nawet b´┐Żl. Mo´┐Żna je rozpozna´┐Ż ju´┐Ż na podstawie ich wygl´┐Żdu. Nie mo´┐Żna ich jednak myli´┐Ż z k´┐Żykcinami p´┐Żaskimi, kt´┐Żre wyst´┐Żpuj´┐Ż w przypadku zaka´┐Żenia ki´┐Ż´┐Ż.
Je´┐Żli chodzi o zapobieganie, to doskona´┐Ż´┐Ż metod´┐Ż na uchronienie si´┐Ż przed t´┐Ż chorob´┐Ż jest unikanie stosunk´┐Żw seksualnych. Zapobieganiu mo´┐Że pomaga´┐Ż pozostawanie w zwi´┐Żzku monogamicznym z osob´┐Ż, kt´┐Żra nie jest zara´┐Żona oraz poprzez odbywanie stosunk´┐Żw tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie z osobami, kt´┐Żre nie choruj´┐Ż na t´┐Ż przypad´┐Żo´┐Ż´┐Ż. Zasadniczo stosowanie prezerwatyw mo´┐Że pom´┐Żc w zapobieganiu je´┐Żli chodzi o samo rozszerzenie si´┐Ż zaka´┐Żenia. Jednak prezerwatywy nie zawsze mog´┐Ż zakry´┐Ż ca´┐Ż´┐Ż powierzchni´┐Ż, kt´┐Żra uleg´┐Ża zaka´┐Żeniu. Ryzyko zara´┐Żenia si´┐Ż niestety wzrasta, kiedy odbywa si´┐Ż stosunki p´┐Żciowe z wieloma partnerami. Wp´┐Żyw na zachorowalno´┐Ż´┐Ż mog´┐Ż mie´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż z´┐Że warunki mieszkaniowe, z´┐Że od´┐Żywianie, brak odpowiedniej higieny osobistej, palenie papieros´┐Żw. Sprzyja tej chorobie tak´┐Że niedob´┐Żr witamin oraz przyjmowanie okre´┐Żlonych lek´┐Żw a tak´┐Że to, czy chory cierpi r´┐Żwnie´┐Ż na choroby obni´┐Żaj´┐Żce odporno´┐Ż´┐Ż immunologiczn´┐Ż (np. AIDS).

Leczenie przede wszystkim zale´┐Ży od rozmiar´┐Żw i lokalizacji k´┐Żykcin. Cz´┐Żsto po ich usuni´┐Żciu wirus pozostaje w organizmie, wi´┐Żc pojawiaj´┐Ż si´┐Ż nawroty choroby. Specjalistyczne leczenie kierowane jest do kobiet w ci´┐Ż´┐Ży, u kt´┐Żrych wyst´┐Żpuj´┐Ż k´┐Żykciny. Ma´┐Że zmiany mog´┐Ż by´┐Ż leczone za pomoc´┐Ż lek´┐Żw, kt´┐Żre nak´┐Żadane s´┐Ż na sk´┐Żr´┐Ż. Mo´┐Żna je tak´┐Że zamra´┐Ża´┐Ż (krioterapia), a tak´┐Że stosowa´┐Ż laseroterapi´┐Ż, elektrokoagulacj´┐Ż lub wyci´┐Żcie chirurgiczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  SMD
horacjanizm
prawa podmiotowe
mora´┐Ż
funkcja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.