? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest biegunka?

Poj´┐Żcie biegunki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja biegunki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

biegunka - dolegliwo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra mo´┐Że si´┐Ż pojawi´┐Ż w r´┐Żnych okoliczno´┐Żciach. Zawsze jest jednak uci´┐Ż´┐Żliwym problemem. Dotyka w r´┐Żwnym stopniu doros´┐Żych oraz dzieci. Biegunka jest obron´┐Ż naszego organizmu przed atakiem substancji toksycznych. Jej bezpo´┐Żrednim objawem jest zwi´┐Żkszona liczba stolc´┐Żw o p´┐Żynnej konsystencji oraz o znacznie powi´┐Żkszonej obj´┐Żto´┐Żci. Biegunka przewa´┐Żnie ust´┐Żpuje samoistnie po 2-3 dniach. Czasami jednak zdarza si´┐Ż tak, ´┐Że ma charakter przewlek´┐Ży. W´┐Żwczas mo´┐Że utrzymywa´┐Ż si´┐Ż nawet do paru miesi´┐Żcy.

Biegunka mo´┐Że zosta´┐Ż wywo´┐Żana przez r´┐Żne przyczyny. U dzieci s´┐Ż to najcz´┐Żciej infekcje przewodu pokarmowego, powstaj´┐Żce przede wszystkim na tle zaka´┐Że´┐Ż wirusowych, a tak´┐Że bakteryjnych i paso´┐Żytniczych. Bardzo cz´┐Żsto jest to tak´┐Że skutek uczulenia lub nietolerancji pokarmowej. Mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż jako powik´┐Żanie po antybiotyku. U doros´┐Żych z kolei przyczyn´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż nerwica, r´┐Żnorodne uczulenia czy nietolerowanie niekt´┐Żrych pokarm´┐Żw. Biegunka mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż w zwi´┐Żzku z za´┐Żywaniem lek´┐Żw, zatruciem pokarmowym czy chorobami uk´┐Żadu pokarmowego lub nowotworami.

Biegunki mog´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż w wielu formach. Najcz´┐Żciej mamy do czynienia z ostr´┐Ż biegunk´┐Ż, kt´┐Żra trwa mniej wi´┐Żcej do 10 dni. Z kolei przewlek´┐Że trwaj´┐Ż powy´┐Żej 10 dni. Wyr´┐Żnia si´┐Ż tak´┐Że biegunk´┐Ż podr´┐Żn´┐Ż, kt´┐Żra mo´┐Że zepsu´┐Ż rado´┐Ż´┐Ż z ka´┐Żdej podr´┐Ży.

Biegunka jest do´┐Ż´┐Ż uci´┐Ż´┐Żliwym schorzeniem. Mo´┐Że okaza´┐Ż si´┐Ż powa´┐Żna w skutkach, prowadzi bowiem do odwodnienia oraz utraty soli mineralnych. Dlatego tez nale´┐Ży j´┐Ż leczy´┐Ż. Zaniedbania w tym zakresie mog´┐Ż prowadzi´┐Ż do zaburzenia pracy nerek. W niekt´┐Żrych przypadkach mog´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż prowadzi´┐Ż do zapalenia staw´┐Żw. Je´┐Żli biegunka nie chce samoistnie ust´┐Żpi´┐Ż, to powinni´┐Żmy zasi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż porady lekarza. Szczeg´┐Żlnie wa´┐Żne jest to w´┐Żwczas, gdy zaobserwujemy u siebie objawy wskazuj´┐Żce na zatrucie pokarmowe. Je´┐Żli zlekcewa´┐Żymy biegunk´┐Ż, to mo´┐Że ona do prowadzi´┐Ż do gro´┐Żnych dla naszego zdrowia powik´┐Ża´┐Ż. Mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż nie tylko do odwodnienia oraz niedoboru elektrolit´┐Żw. Mo´┐Że tak´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż niedokrwisto´┐Ż´┐Ż oraz os´┐Żabienie, kt´┐Żre mo´┐Że zosta´┐Ż po´┐Ż´┐Żczone ze spadkiem ci´┐Żnienia krwi oraz z zaburzeniami ´┐Żwiadomo´┐Żci.

W niekt´┐Żrych przypadkach biegunki nie da si´┐Ż przewidzie´┐Ż. Jednak je´┐Żli przebywamy w zdecydowanie niesprzyjaj´┐Żcym ´┐Żrodowisku, to zwi´┐Żkszamy ryzyko jej wyst´┐Żpienia. Mo´┐Żemy jednak ´┐Żagodzi´┐Ż jej przebieg. Unikanie spo´┐Żywania niegotowanych jarzyn, mi´┐Żsa czy ryb mo´┐Że zapobiec jej powstawaniu. Poza tym musimy pami´┐Żta´┐Ż o regularnym nawadnianiu organizmu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  OC
r´┐Żwnowaga konsumenta
suwmiarki
okres
partenogeneza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.