? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bia´┐Żaczka?

Poj´┐Żcie bia´┐Żaczki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bia´┐Żaczki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bia´┐Żaczka - schorzenie, w kt´┐Żrym bia´┐Że krwinki produkowane s´┐Ż na pot´┐Żg´┐Ż w niekontrolowany spos´┐Żb. Na skutek tej nadmiernej produkcji dochodzi do wypierania przez nich prawid´┐Żowych element´┐Żw kom´┐Żrkowych krwi.

Bia´┐Żaczka to nowotw´┐Żr o charakterze z´┐Żo´┐Żliwym. Mo´┐Żna podejmowa´┐Ż jej leczenie. Jednak w przypadku jego braku, bia´┐Żaczka mo´┐Że prowadzi´┐Ż do ´┐Żmierci z powodu niedokrwisto´┐Żci dotkni´┐Żtego ni´┐Ż pacjenta. Niedokrwisto´┐Ż´┐Ż jest w tym przypadku niedoborem krwinek czerwonych. Poza tym na skutek braku leczenia tego schorzenia mo´┐Że dochodzi´┐Ż do ci´┐Żkich krwawie´┐Ż lub nawet do zaka´┐Że´┐Ż.

Wyr´┐Żniamy kilka typ´┐Żw bia´┐Żaczki. Poszczeg´┐Żlne z nich zale´┐Ż´┐Ż od typ´┐Żw bia´┐Żych krwinek. Bia´┐Żaczka aleukemiczna dotyczy na przyk´┐Żad nieprawid´┐Żowych krwinek bia´┐Żych w szpiku. Bia´┐Żaczka szpikowa to ta, w kt´┐Żrej dominuj´┐Ż prymitywne kom´┐Żrki szpiku kostnego. Z kolei w bia´┐Żaczce limfocytowej dominuj´┐Ż limfocyty. Bia´┐Żaczka kosmatokom´┐Żrkowa charakteryzuje si´┐Ż natomiast znacznym powi´┐Żkszeniem ´┐Żledziony oraz spadkiem liczby wszystkich kom´┐Żrek krwi.

Je´┐Żli chodzi o przyczyny tej choroby, to nie s´┐Ż one do ko´┐Żca znane. ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż one jednak na pewno z czynnikami takimi jak promieniowanie, niekt´┐Żre wirusy czy te´┐Ż substancje chemiczne. Je´┐Żli natomiast chodzi o objawy, to we wczesnym swoim stadium wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż bia´┐Żaczek przebiega bezobjawowo. Prawdziwe symptomy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż dopiero po pewnym czasie. Mo´┐Żna mie´┐Ż w´┐Żwczas do czynienia z niedokrwisto´┐Żci´┐Ż, znu´┐Żeniem, blado´┐Żci´┐Ż a tak´┐Że ospa´┐Żo´┐Żci´┐Ż. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż objawy takie jak ´┐Żatwe tworzenie si´┐Ż siniak´┐Żw a tak´┐Że symptomy wskazuj´┐Żce na przed´┐Żu´┐Żone krzepni´┐Żcie krwi. Do takich objaw´┐Żw nale´┐Ż´┐Ż przede wszystkim krwawienia z nosa oraz z dzi´┐Żse´┐Ż, obecno´┐Ż´┐Ż krwi w moczu oraz w stolcu. Na zaburzone krzepni´┐Żcie krwi wskazuje tak´┐Że nadwra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż na zaka´┐Żenia g´┐Żrnych dr´┐Żg oddechowych oraz powi´┐Żkszone w´┐Żz´┐Ży ch´┐Żonne. Ponadto pojawia si´┐Ż utrata ´┐Żaknienia oraz towarzysz´┐Żce mu wychudzenie i uczucie ucisku w lewym pod´┐Żebrzu.

W przypadku bia´┐Żaczki g´┐Ż´┐Żwna forma leczenia to chemioterapia. Nie zawsze jest ona wystarczaj´┐Żcym leczeniem. Na przyk´┐Żad w przypadku bia´┐Żaczki kosmatokom´┐Żrkowej niezb´┐Żdne okazuje si´┐Ż usuni´┐Żcie ´┐Żledziony. Poza tym leczenie w wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw wymaga przetoczenia krwi oraz przeprowadzania intensywnych kuracji antybiotykowych. Poza tymi metodami stosuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż leczenie w postaci radioterapii a tak´┐Że przeszczep´┐Żw szpiku kostnego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  j´┐Żzyk
baner
dro´┐Żd´┐Że kefirowe
portal
teoria pop´┐Żdu
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.