? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest BHP?

Poj´┐Żcie BHP i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja BHP napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

BHP - (skr´┐Żt od Bezpiecze´┐Żstwo i Higiena Pracy) odnosi si´┐Ż do zbioru zasad dotycz´┐Żcych bezpiecznego ´┐Żwiadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpiecze´┐Żstwo jest r´┐Żnie rozumiany w praktyce i mo´┐Że dotyczy´┐Ż utrzymywania zagro´┐Żenia pod kontrol´┐Ż, stanu, w kt´┐Żrym ryzyko jest na poziomie mo´┐Żliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z norm´┐Ż przewidzian´┐Ż dla bezpiecze´┐Żstwa.

W Polsce instytucj´┐Ż powo´┐Żan´┐Ż do kontroli stopnia bezpiecze´┐Żstwa i warunk´┐Żw panuj´┐Żcych w zak´┐Żadach pracy jest Pa´┐Żstwowa Inspekcja Pracy. Natomiast wymagania prawne informuj´┐Żce jakie wymagania musi spe´┐Żnia´┐Ż przedsi´┐Żbiorstwo lub instytucja zatrudniaj´┐Żca szczeg´┐Żowo om´┐Żwione s´┐Ż w kodeksie Pracy (Dzia´┐Ż X).

Obecnie dominuje nowe podej´┐Żcie do dziedziny BHP, kt´┐Żra wchodzi w sk´┐Żad kultury zak´┐Żadu i systemu zarz´┐Żdzania firm´┐Ż. System zarz´┐Żdzania BHP dotyczy wszystkich tych aspekt´┐Żw, dzi´┐Żki kt´┐Żrym kszta´┐Żtuje si´┐Ż polityka i cele bezpiecze´┐Żstwa w dziedzinie BHP. W przedsi´┐Żbiorstwie na system zarz´┐Żdzania BHP wp´┐Żywaj´┐Ż nie tylko przepisy prawa, ale i wdro´┐Żenie dodatkowych standard´┐Żw wynikaj´┐Żcych z zaakceptowanych norm. Wdro´┐Żenie daje efekt w postaci zmniejszenia wypadkowo´┐Żci, zwi´┐Żkszenia wydajno´┐Żci pracy i zmniejszenia absencji pracownik´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  arkusz kalkulacyjny
prawo karne procesowe
kamica ´┐Ż´┐Żciowa
transformator
lancetnik
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.