? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bezrobocie?

Poj´┐Żcie bezrobocia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bezrobocia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bezrobocie - to zjawisko spo´┐Żeczne, kt´┐Żre wyst´┐Żpuje w mniejszym lub wi´┐Żkszym stopniu w ka´┐Żdym pa´┐Żstwie. Polega ono na tym, ´┐Że cz´┐Ż´┐Ż ludzi zdolnych o pracy i chc´┐Żcych pracowa´┐Ż nie mo´┐Że zale´┐Ż´┐Ż zatrudnienia. Powod´┐Żw takiego stanu rzeczy mo´┐Że by´┐Ż bardzo wiele. W zale´┐Żno´┐Żci od przyczyny mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z bezrobociem frykcyjnym lub bezrobociem strukturalnym.

Osoba bezrobotna to nie tylko osoba niezatrudniona, ale tak´┐Że ta, kt´┐Żra nie prowadzi dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej lub nie wykonuje ´┐Żadnej innej pracy zarobkowej, a chcia´┐Żaby podj´┐Ż´┐Ż si´┐Ż zatrudnienia, przy czym bez znaczenia jest to, czy domaga si´┐Ż zatrudnienia w pe´┐Żnym wymiarze czy niepe´┐Żnym.

Wed´┐Żug Urz´┐Żdu Pracy definicja bezrobocia jest o wiele w´┐Ższa, gdy´┐Ż obejmuje tylko osoby, kt´┐Żre uko´┐Żczy´┐Ży 18 rok ´┐Życia a nie uko´┐Żczy´┐Ży 60 lat (kobiety) i 65 lat (m´┐Żczy´┐Żni). Wed´┐Żug tej definicji osoba ta aktualnie nie uczy si´┐Ż, a tak´┐Że nie zosta´┐Ża skierowana przez Powiatowy Urz´┐Żd Pracy na ´┐Żadne szkolenie. Kolejnym wymogiem jest, aby by´┐Ża zameldowana w Polsce, lub pozostawa´┐Ża na jej terytorium legalnie.

To jaki stopie´┐Ż bezrobocia wyst´┐Żpuje w danym pa´┐Żstwie, zale´┐Ży od systemu gospodarczego i polityki dotycz´┐Żcej rynku pracy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pieni´┐Żdz
ratio
dob´┐Żr kadr
definicja
projekt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.