? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest ba��?

Poj�cie ba�� i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja ba�� napisana w spos�b zrozumia�y.

ba�� - jeden z g��wnych gatunk�w literatury ludowej, jest utworem narracyjnym o tre�ci fantastycznej z fabu�� prezentuj�c� losy bohater�w przebywaj�cych zar�wno w �wiecie realistycznym jak i fantastycznym, rz�dzonym przez si�y nadnaturalne.

G��wny kanon europejskiej tradycji ba�niowej wykszta�ci� si� w okresie �redniowiecza z po��czenia temat�w arabskich, indyjskich, motyw�w mitologii antycznej i w�tk�w pochodz�cych z r�nych region�w Europy.

Ba�nie Hansa Christiana Andersena napisane przesz�o 150 lat temu, a� do dzi� pozostaj� najpopularniejszym zbiorem literackiej ba�ni. W Polsce natomiast utwory ba�ni ludowej publikowane by�y przez A. J. Gli�ski, J. Lompa, R. Brewi�ski, R. Zamorski, K. W�jcicki.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  styl
m�odzie�
przest�pstwo
sprawiedliwo��
PTSM
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.