? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest autyzm?

Poj´┐Żcie autyzmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja autyzmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

autyzm - jest to zaburzenie rozwojowe. Ujawnia si´┐Ż ono przewa´┐Żnie w ci´┐Żgu pierwszych 3 lat ´┐Życia. Jest ono wynikiem zaburzenia neurologicznego, kt´┐Żre wywo´┐Żuje bezpo´┐Żredni wp´┐Żyw na prawid´┐Żowe funkcjonowanie m´┐Żzgu. Autyzm wyst´┐Żpuje mniej wi´┐Żcej raz na 500 os´┐Żb. Ustalono, i´┐Ż wyst´┐Żpuje a´┐Ż cztery razy cz´┐Żciej u ch´┐Żopc´┐Żw ni´┐Ż u dziewcz´┐Żt.

Autyzm to choroba, kt´┐Żra wywiera wp´┐Żyw na rozw´┐Żj m´┐Żzgu w sferach takich jak rozumowanie, kontakty socjalne oraz porozumiewanie si´┐Ż. Osoby dotkni´┐Żte tym schorzeniem maj´┐Ż k´┐Żopoty z komunikacj´┐Ż w grupie. Ci´┐Żko jest im wsp´┐Żlnie wykonywa´┐Ż czynno´┐Żci, maj´┐Ż utrudniane porozumienie si´┐Ż z innymi oraz „inny” stosunek do ´┐Żwiata zewn´┐Żtrznego.

Je´┐Żli chodzi o przyczyn´┐Ż autyzmu, to naukowcy maj´┐Ż r´┐Żne wyt´┐Żumaczenia w tej kwestii, kt´┐Żre cz´┐Żsto zale´┐Ż´┐Ż bezpo´┐Żrednio od form autyzmu. Na chwil´┐Ż obecn´┐Ż nie ma jednej w´┐Ża´┐Żciwej odpowiedzi. Jednak wsp´┐Żczesne badania wskazuj´┐Ż na po´┐Ż´┐Żczenie autyzm z biologicznymi i neurologicznymi r´┐Żnicami m´┐Żzgu. Badania s´┐Ż w stanie wykaza´┐Ż nieprawid´┐Żowo´┐Żci w budowie m´┐Żzgu. W przypadku niekt´┐Żrych rodzin mo´┐Żna nawet dostrzec genetyczn´┐Ż podstaw´┐Ż autyzmu. Niestety nie odkryto jeszcze genu, kt´┐Żry by´┐Żby odpowiedzialny za t´┐Ż chorob´┐Ż.

Autyzm mo´┐Żna rozpozna´┐Ż jedynie poprzez obserwacj´┐Ż dziecka, jego sposob´┐Żw komunikacji, czy te´┐Ż zachowania i stopnia rozwoju. Dzieci autystyczne na pocz´┐Żtku w zasadzie rozwijaj´┐Ż si´┐Ż normalnie. Dopiero ko´┐Żo 2 roku ´┐Życia rodzice mog´┐Ż zauwa´┐Ży´┐Ż jakie´┐Ż op´┐Żnienie w mowie, czy te´┐Ż inne nieprawid´┐Żowo´┐Żci. Dziecko autystyczne woli porozumiewa´┐Ż si´┐Ż gestami zamiast s´┐Żowami, s´┐Żabo skupia uwag´┐Ż, woli sp´┐Żdza´┐Ż czas samodzielnie. Poza tym nie interesuje si´┐Ż zawieraniem przyja´┐Żni, ma´┐Żo si´┐Ż u´┐Żmiecha. Mo´┐Żna zaobserwowa´┐Ż nadwra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż na dotyk lub te´┐Ż ca´┐Żkowity brak reakcji na b´┐Żl. Czasami pojawiaj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż objawy takie jak nadpobudliwo´┐Ż´┐Ż lub ot´┐Żpienie, lub uparte wr´┐Żcz przywi´┐Żzanie do jednego przedmiotu.

Autyzm mo´┐Żna podleczy´┐Ż (wyleczenie jak na razie nie jest mo´┐Żliwe). Nie ma leku, kt´┐Żry jest zdolny wyleczy´┐Ż zmiany w m´┐Żzgu, kt´┐Żre mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż czynnikiem autyzmu. Ale jeste´┐Żmy coraz lepsi w zrozumieniu choroby i pomocy chorym w zakresie zwyczajnego przystosowania si´┐Ż. Okazuje si´┐Ż, ´┐Że dzi´┐Żki takiej pomocy niekt´┐Żre symptomy mog´┐Ż zel´┐Że´┐Ż, a z czasem nawet znikn´┐Ż´┐Ż. Stosuje si´┐Ż tak´┐Że r´┐Żne rodzaje terapii. Mo´┐Żna podleczy´┐Ż troch´┐Ż mow´┐Ż i zachowania chorego. Podleczy´┐Ż mo´┐Żna wzrok, s´┐Żuch, stosuje si´┐Ż tak´┐Że terapie muzyczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  multimedia
socjalizacja
domena firmy
kultura
zaburzenia psychosomatyczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.