? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest autorytet?

Poj´┐Żcie autorytetu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja autorytetu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

autorytet - jest terminem pochodz´┐Żcym z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego i oznacza auctoritas, czyli powaga, znaczenie. Jest to poj´┐Żcie maj´┐Żce kilka odmiennych, cho´┐Ż nak´┐Żadaj´┐Żcych si´┐Ż cz´┐Żsto na siebie znacze´┐Ż. Wed´┐Żug jednego z tych znacze´┐Ż oznacza ono spo´┐Żeczne uznanie, a tak´┐Że presti´┐Ż os´┐Żb lub grup spo´┐Żecznych i ludzi, b´┐Żd´┐Ż instytucji spo´┐Żecznych, kt´┐Żre oparte jest na cenionych w danym spo´┐Żecze´┐Żstwie warto´┐Żciach i normach. W innym znaczeniu autorytet oznacza osob´┐Ż lub instytucj´┐Ż ciesz´┐Żc´┐Ż si´┐Ż uznaniem, maj´┐Żc´┐Ż kredyt zaufania co do posiadanego profesjonalizmu, prawdom´┐Żwno´┐Żci, do´┐Żwiadczenia i bezstronno´┐Żci w ocenie jakiego´┐Ż zjawiska, osoby lub wydarzenia.

W kontaktach mi´┐Żdzyludzkich, autorytet to osoba maj´┐Żca cechy przyw´┐Żdcze, z wysok´┐Ż inteligencj´┐Ż emocjonaln´┐Ż lub charyzm´┐Ż, kt´┐Żra jest w stanie dowodzi´┐Ż i kierowa´┐Ż grup´┐Ż ludzi w celu wykonania okre´┐Żlonego, powierzonego jej zadania.

Wed´┐Żug teorii socjologicznej, autorytet jest tak´┐Że jednym z typ´┐Żw idealnych legitymizacji w´┐Żadzy. Autorytet najcz´┐Żciej jest postrzegany jako czynnik pozwalaj´┐Żcy na stabilizacj´┐Ż wi´┐Żzi spo´┐Żecznych i ma wyd´┐Żwi´┐Żk pozytywny. Bardzo cz´┐Żsto istnieje jednak niebezpiecze´┐Żstwo, ´┐Że nadmierne zaufanie do autorytet´┐Żw mo´┐Że grozi´┐Ż skostnieniem pogl´┐Żd´┐Żw, a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Mo´┐Że to prowadzi´┐Ż do bardzo konserwatywnych zachowa´┐Ż. Brak autorytet´┐Żw w danej spo´┐Żeczno´┐Żci lub grupie spo´┐Żecznej najcz´┐Żciej grozi rozpadem tej spo´┐Żeczno´┐Żci lub anarchi´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  homogram
klasa
epidemia
turystyka
jednostka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.