? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest atrakcyjno�� turystyczna?

Poj�cie atrakcyjno�ci turystycznej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja atrakcyjno�ci turystycznej napisana w spos�b zrozumia�y.

atrakcyjno�� turystyczna - wyst�powanie pewnej cechy charakterystycznej, kt�ra przyci�ga turyst�w na pewne tereny, np. dzi�ki walorom krajobrazu naturalnego, klimatowi, pomnik�w historii, a tak�e r�nym interesuj�cym obiektom zagospodarowania przestrzennego.

O atrakcyjno�ci turystycznej decyduj�:
- ranga jego walor�w turystycznego;
- stan dost�pno�ci komunikacyjnej;
- zdolno�� obs�ugowa urz�dze� turystycznych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  czaszka
turysta
bud�et
bierzmowanie
korupcja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.