? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest astma oskrzelowa?

Poj´┐Żcie astmy oskrzelowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja astmy oskrzelowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

astma oskrzelowa - choroba, kt´┐Żr´┐Ż okre´┐Żla si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż mianem dychawicy oskrzelowej. Jest ona schorzeniem, kt´┐Żre objawia si´┐Ż napadami duszno´┐Żci. Takie napady powstaj´┐Ż na wskutek kurczenia si´┐Ż mi´┐Żni´┐Żwki oskrzeli oraz obrz´┐Żku ´┐Żluz´┐Żwki. U chorego dochodzi do wykrztuszania lepkiej wydzieliny, czemu do´┐Ż´┐Ż cz´┐Żsto towarzyszy r´┐Żwnie´┐Ż ´┐Żwiszczenie oraz furczenie.

Przyczyn astmy oskrzelowej mo´┐Że by´┐Ż bardzo wiele. Nie do ko´┐Żca s´┐Ż one jednak wyja´┐Żnione. Na pewno istnieje du´┐Ży zwi´┐Żzek pomi´┐Żdzy astm´┐Ż a chorobami o charakterze uczuleniowym. W´┐Żr´┐Żd nich najpopularniejszymi s´┐Ż oczywi´┐Żcie pokrzywka czy katar sienny. Zachorowa´┐Ż na astm´┐Ż mog´┐Ż zatem osoby, kt´┐Żre s´┐Ż uczulone na przyk´┐Żad na okre´┐Żlone potrawy, zapachy czy na owoce.

Jakie s´┐Ż objawy astmy oskrzelowej? Zwykle pojawiaj´┐Ż si´┐Ż nag´┐Że napady duszno´┐Żci. Pomi´┐Żdzy seriami napad´┐Żw pojawiaj´┐Ż si´┐Ż przerwy. Chory, podczas wdychania powietrza, wydaje charakterystyczne ´┐Żwiszcz´┐Żce d´┐Żwi´┐Żki. Przed atakiem duszno´┐Żci w klatce piersiowej chorego pojawia si´┐Ż uczucie ucisku oraz rozpychania. Samemu atakowi duszno´┐Żci towarzyszy kaszel oraz odkrztuszanie lepkiej plwociny. Taki atak mo´┐Że trwa´┐Ż od kilku minut nawet do kilku godzin. U niekt´┐Żrych ludzi mo´┐Że trwa´┐Ż nawet ca´┐Ż´┐Ż dob´┐Ż- w´┐Żwczas mamy do czynienia ze stanem astmatycznym.

Astma jest chorob´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż nale´┐Ży leczy´┐Ż. Leczenie to g´┐Ż´┐Żwnie odczulanie. Polega ono na stopniowym podawaniu coraz to wi´┐Żkszych dawek roztworu alergenu, kt´┐Żry wywo´┐Żuje u chorego uczulenie. Takie alergeny to mi´┐Żdzy innymi: kurz domowy oraz py´┐Żki kwiatowe i ro´┐Żlinne. Takie odczulanie jest do´┐Ż´┐Ż czasoch´┐Żonne- zwykle przeprowadza si´┐Ż je przez kilka lat, przewa´┐Żnie w okresie, gdy zbli´┐Ża si´┐Ż nat´┐Żenie danego alergenu na przyk´┐Żad w powietrzu.

Je´┐Żli chodzi o leczenie ostrych napad´┐Żw astmy oskrzelowej, to stosuje si´┐Ż w takich przypadkach du´┐Żo mocniejsze ´┐Żrodki. Dawniej stosowano i podawano adrenalin´┐Ż. Dzi´┐Ż jednak odchodzi si´┐Ż od tej metody i podaje si´┐Ż choremu leki wziewne, lecz o podobnym do adrenaliny dzia´┐Żaniu.

Na szcz´┐Żcie astma nie jest chorob´┐Ż, kt´┐Żra mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż bezpo´┐Żredni´┐Ż przyczyn´┐Ż zgonu. Jest jednak na tyle uporczywa i niewygodna, ´┐Że w bardzo du´┐Żym stopniu mo´┐Że utrudnia´┐Ż choremu normalne funkcjonowanie i wykonywanie podstawowych czynno´┐Żci. Na szcz´┐Żcie leczenie mo´┐Że przynie´┐Ż´┐Ż prawie ca´┐Żkowit´┐Ż ulg´┐Ż i umo´┐Żliwi´┐Ż pacjentowi w miar´┐Ż normalne i przyjemne ´┐Życie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  obywatelstwo
system rachunkowo´┐Żci
imperator
´┐Żr´┐Żd´┐Żo
izolacja termiczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.