? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest astma atopowa?

Poj´┐Żcie astmy atopowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja astmy atopowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

astma atopowa - jedna z najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcych astm u dzieci. Przewa´┐Żnie, na co wskazuje wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż przypadk´┐Żw jej wyst´┐Żpienia, rozpoczyna si´┐Ż ona jeszcze przed sz´┐Żstym rokiem ´┐Życia malucha.

Astma atopowa charakteryzuje si´┐Ż nag´┐Żym napadem astmy. Wyst´┐Żpuje on cz´┐Żsto w nocy. Zazwyczaj jest on poprzedzony atakiem kaszlu. Poza tym pojawia si´┐Ż wodnisty katar. Poza tymi objawami, bardzo cz´┐Żsto napadom towarzysz´┐Ż duszno´┐Żci a tak´┐Że trudno´┐Żci z wydychaniem powietrza. Charakterystyczne jest tak´┐Że odpluwanie lepkiej wydzieliny. W trakcie takiego napadu dziecko odruchowo przyjmuje pozycj´┐Ż siedz´┐Żc´┐Ż. Unosi tak´┐Że swoje ramiona. W ten spos´┐Żb dochodzi do uruchomienia pomocniczych mi´┐Żni oddechowych. Dziecko bardzo si´┐Ż przy tym poci. Niekt´┐Żre bardzo ci´┐Żkie napady astmy mog´┐Ż by´┐Ż niebezpieczne dla naszego dziecka. Mog´┐Ż bowiem prowadzi´┐Ż do znacznego zw´┐Żenia ´┐Żwiat´┐Ża oskrzeli. W ten spos´┐Żb mi´┐Żdzy innymi mog´┐Ż prowadzi´┐Ż do wyst´┐Żpienia sinicy oraz r´┐Żwnie gro´┐Żnych zaburze´┐Ż we krwi. Bardzo cz´┐Żsto w trakcie takich atak´┐Żw dochodzi nawet do utraty ´┐Żwiadomo´┐Żci. Taki objaw spowodowany jest niedotlenieniem m´┐Żzgu.

Jak rozpozna´┐Ż, ´┐Że pacjent cierpi na astm´┐Ż atopow´┐Ż? Lekarz przede wszystkim musi przeprowadzi´┐Ż wywiad rodzinny. Poza tym musi skupi´┐Ż si´┐Ż na charakterystyce obrazu klinicznego choroby oraz wykona´┐Ż testy sk´┐Żrne. Leczenie musi przebiega´┐Ż kilkutorowo. Na pewno du´┐Żego znaczenia nabierze samo leczenie objawowe, czyli leczenie w celach ´┐Żagodzenia napadu. Takie leczenia polega przede wszystkim na podawaniu lek´┐Żw rozkurczowych oraz wykrztu´┐Żnych. Poza tym pacjentowi nale´┐Ży podawa´┐Ż napoje oraz nawil´┐Ża´┐Ż powietrze w pomieszczeniu, w kt´┐Żrym sypia czy na co dzie´┐Ż przebywa. W okresach, kiedy nie dochodzi do napad´┐Żw, lub pomi´┐Żdzy nimi, nale´┐Ży skupi´┐Ż si´┐Ż przede wszystkim na usuni´┐Żciu przypuszczalnych alergen´┐Żw z otoczenia dziecka. Poza tym lekarze zalecaj´┐Ż, by w miar´┐Ż systematycznie prowadzi´┐Ż tak zwan´┐Ż gimnastyk´┐Ż oddechow´┐Ż, kt´┐Żra w du´┐Żym stopniu b´┐Żdzie w stanie poprawi´┐Ż czynno´┐Żci naszego uk´┐Żadu oddechowego. Lekarze zalecaj´┐Ż tak´┐Że okresowe leczenie klimatyczne. Niekt´┐Żre napady pojawiaj´┐Ż si´┐Ż cz´┐Żsto, inne rzadko. Jednak w przypadku napad´┐Żw cz´┐Żstszych ni´┐Ż na przyk´┐Żad raz w miesi´┐Żcu, trzeba im aktywnie przeciwdzia´┐Ża´┐Ż. Nale´┐Ży im zapobiega´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie poprzez stosowanie lek´┐Żw, kt´┐Żre zostan´┐Ż zalecone przez lekarza. Wszystkie te drogi po´┐Ż´┐Żczone ze sob´┐Ż mog´┐Ż prowadzi´┐Ż do wyleczenia, lub przynajmniej ograniczenia napad´┐Żw i skutk´┐Żw choroby.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  krajobraz
gospodarstwo domowe
polityka turystyczna
patologia
rola spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.