? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest astma atopowa?

Poj´┐Żcie astmy atopowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja astmy atopowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

astma atopowa - choroba, kt´┐Żra najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuje u ma´┐Żych dzieci. Objawia si´┐Ż nadmiern´┐Ż wra´┐Żliwo´┐Żci´┐Ż oskrzeli na r´┐Żnorodne bod´┐Żce zewn´┐Żtrzne, na przyk´┐Żad dym tytoniowy, zanieczyszczenia unosz´┐Żce si´┐Ż w powietrzu itp. Ataki astmy atopowej pojawiaj´┐Ż si´┐Ż szczeg´┐Żlnie w nocy. Objawiaj´┐Ż si´┐Ż nag´┐Żym wyst´┐Żpieniem kaszlu, oraz kataru- w trakcie takiego chory ma ogromne trudno´┐Żci z oddychaniem. Czasami zdarzaj´┐Ż si´┐Ż tak silne napady astmy, w trakcie kt´┐Żrych dochodzi do zw´┐Żenia ´┐Żwiat´┐Ża oskrzeli. W takich wyj´┐Żtkowych przypadkach niezb´┐Żdne jest leczenie szpitalne- mo´┐Że w´┐Żwczas doj´┐Ż´┐Ż do stanu zagro´┐Żenia ´┐Życia chorego.

Jakie mog´┐Ż by´┐Ż przyczyny wyst´┐Żpowania astmy atopowej? Wszystko zale´┐Ży od tego, na jakie bod´┐Żce zewn´┐Żtrzne b´┐Żd´┐Ż uwra´┐Żliwione nasze oskrzela. Najcz´┐Żciej przyczyn´┐Ż ataku astmy staj´┐Ż si´┐Ż: py´┐Żki ro´┐Żlinne, kurz, sier´┐Ż´┐Ż zwierz´┐Żca, dym z papieros´┐Żw, perfumy, chemikalia, niekt´┐Żre pokarmy i zawarte w nich konserwanty, stres, zanieczyszczone powietrze itp. Cz´┐Żsto przyczyn´┐Ż pojawiaj´┐Żcych si´┐Ż trudno´┐Żci w oddychaniu mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż napady paniki, rozedma p´┐Żuc, nie´┐Żyt oskrzeli, infekcja zatok, mukowiscydoza czy niewydolno´┐Ż´┐Ż kr´┐Ż´┐Żenia.

Jak wygl´┐Żdaj´┐Ż objawy astmy atopowej? Przede wszystkim u chorego pojawia si´┐Ż ´┐Żwiszcz´┐Żcy oddech. Zaraz potem pojawiaj´┐Ż si´┐Ż napady kaszlu. Chory zaczyna mie´┐Ż trudno´┐Żci w normalnym oddychaniu oraz zaczyna zalega´┐Ż mu w drogach oddechowych lepka wydzielina, kt´┐Żr´┐Ż musi odksztusza´┐Ż. Dochodzi r´┐Żwnie´┐Ż do nadmiernego pocenia si´┐Ż chorego. Pojawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż cz´┐Żsto uczucie niepokoju, a nawet- sinica.

Jak nale´┐Ży leczy´┐Ż astm´┐Ż atopow´┐Ż? Ci´┐Żko jest wskaza´┐Ż najlepszy i uniwersalny spos´┐Żb. Przede wszystkim w miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci nale´┐Ży zapobiega´┐Ż napadom astmy. Mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż stara´┐Ż si´┐Ż kontrolowa´┐Ż przebieg tej choroby. Chorym na astm´┐Ż zaleca si´┐Ż cz´┐Żste wyjazdy w g´┐Żry lub nad morze, ´┐Że specyficzne warunki klimatyczne sprawiaj´┐Ż, ´┐Że ataki astmy nie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż tak cz´┐Żsto, a chorym- lepiej si´┐Ż oddycha.

Ka´┐Żdy, kto zachoruje na astm´┐Ż, bezwzgl´┐Żdnie powinien podda´┐Ż si´┐Ż leczeniu. Zale´┐Że´┐Ż b´┐Żdzie ono g´┐Ż´┐Żwnie od rodzaju czynnika, kt´┐Żry jest bezpo´┐Żredni´┐Ż przyczyn´┐Ż atak´┐Żw. W leczeniu zatem wa´┐Żne b´┐Żdzie wyeliminowanie przyczyny atak´┐Żw, jak r´┐Żwnie´┐Ż leczenie pacjenta z objaw´┐Żw astmy. Zatem w´┐Żr´┐Żd lek´┐Żw, kt´┐Żre b´┐Żd´┐Ż w tych celach stosowane, odnale´┐Ż´┐Ż b´┐Żdzie mo´┐Żna ´┐Żrodki, kt´┐Żre zapobiega´┐Ż b´┐Żd´┐Ż wyst´┐Żpowaniu duszno´┐Żci ewentualnie takie, kt´┐Żre przerywaj´┐Ż zaistnia´┐Że ju´┐Ż napady.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ko´┐Żci´┐Ż
funkcje pieni´┐Żdza
anatomia
staro´┐Ż´┐Ż
pedagogika spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.