? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest asertywno��?

Poj�cie asertywno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja asertywno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

asertywno�� - to termin wywodz�cy si� z psychologii. Przez asertywno�� nale�y rozumie� posiadanie, a tak�e umiej�tno�� wyra�ania w�asnego zdania. Asertywny jest ten, kto nie ma problemu z wyra�aniem w�asnych emocji i postaw. Jednak asertywno�� nie mo�e wykracza� poza granice, kt�re mog� narusza� psychiczne terytorium innych os�b. Asertywno�� oznacza wyra�anie w�asnego zdania przy jednoczesnym braku agresywnych zachowa�. Asertywno�� to umiej�tno��, kt�r� mo�e naby� ka�dy cz�owiek.

Asertywno�� to nie tylko umiej�tno�� wyra�ania pozytywnych opinii, ale tak�e negatywnych,jak krytyka. Dotyczy tak�e stanowczego odmawiania, przy jednoczesnym nie ranieniu innych os�b.
Dzia�a ona r�wnie� w stron� odwrotn�. Terminem tym te� wi�c okre�la si� umiej�tno�� przyjmowania krytyki, ocen, a tak�e pochwa�. G��wn� cech� charakterystyczn� jest to swoista stanowczo��.

Osoba, kt�ra jest asertywna nie poddaje si� manipulacji, tak�e ze strony os�b jej bardzo bliskich. Osoby z t� cech� maj� wyra�nie ustanowione cele, do kt�rych realizacji ci�gle d���.

Asertywno�� wchodzi w sk�ad poj�cia inteligencji emocjonalnej. Dzi�ki asertywno�ci mo�na swobodnie wyra�a� siebie, swoje opinie i pragnienia. Takim wyznaniom nie towarzyszy l�k czy strach.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  styl �ycia
eksporter
t�cz�wka
bilans
interes polityczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.