? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest arytmia?

Poj´┐Żcie arytmii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja arytmii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

arytmia - dolegliwo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra objawia si´┐Ż zaburzeniami rytmu serca. Nie jest ona sama w sobie chorob´┐Ż, lecz towarzyszy bardzo wielu innym chorobom, kt´┐Żre dotykaj´┐Ż nasze serca. Arytmia mo´┐Że by´┐Ż objawem zar´┐Żwno zmian zachodz´┐Żcych w naszych sercach (o charakterze czynno´┐Żciowym lub organicznym) oraz zaburze´┐Ż og´┐Żlnoustrojowych.

Jest wiele chor´┐Żb, kt´┐Żre mog´┐Ż prowadzi´┐Ż do powstawania arytmii. W´┐Żr´┐Żd nich wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żna chocia´┐Żby mia´┐Żd´┐Życ´┐Ż naczy´┐Ż wie´┐Żcowych, choroby i zapalenia mi´┐Żnia sercowego, nadci´┐Żnienie t´┐Żtnicze, niedob´┐Żr lub nadmiar magnezu, potasu, wapnia, a nawet zwyk´┐Ż´┐Ż gor´┐Żczk´┐Ż i wiele innych dolegliwo´┐Żci. Przyczyn wyst´┐Żpienia arytmii mo´┐Że by´┐Ż naprawd´┐Ż wiele, jednak ´┐Żeby wybra´┐Ż odpowiedni spos´┐Żb jej leczenia, trzeba wiedzie´┐Ż, co jest jej pierwotn´┐Ż przyczyn´┐Ż. Je´┐Żli jest to jaka´┐Ż inna choroba, to w pierwszym momencie trzeba d´┐Ż´┐Ży´┐Ż do jej wyleczenia.

Jak wygl´┐Żdaj´┐Ż objawy arytmii? Najcz´┐Żciej objawy te s´┐Ż wyczuwalne dla pacjenta, chocia´┐Ż czasami zdarza si´┐Ż, ´┐Że nie pojawiaj´┐Ż si´┐Ż ´┐Żadne widoczne i odczuwalne dolegliwo´┐Żci. Najcz´┐Żstszym objawem arytmii jest uczucie „ko´┐Żatania serca”. Zwykle pacjent skar´┐Ży si´┐Ż wtedy na to, ´┐Że jego serce bije inaczej ni´┐Ż zwykle- przewa´┐Żnie za szybko. Czasami te´┐Ż pacjenci skar´┐Ż´┐Ż si´┐Ż na to, ´┐Że ich serce zbyt mocno bije- pojawiaj´┐Ż si´┐Ż pojedyncze mocne uderzenia. Pojawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż uczucie k´┐Żucia w okolicach serca, og´┐Żlne os´┐Żabienie, uczucie duszno´┐Żci, napady gor´┐Żca oraz b´┐Żl w klatce piersiowej, kt´┐Żry czasami jest tak silny, ´┐Że bez problemu potrafi zbudzi´┐Ż nas ze snu.

Arytmia mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż bardzo gro´┐Żna dla pacjenta. Je´┐Żli jej do´┐Żwiadczymy i b´┐Żdzie wyj´┐Żtkowo gwa´┐Żtowna, to mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż w´┐Żwczas do utraty przytomno´┐Żci, a na jej wskutek- do wielu innych uraz´┐Żw jak chocia´┐Żby z´┐Żama´┐Ż czy pot´┐Żucze´┐Ż. W jej wyniku mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż doj´┐Ż´┐Ż do ´┐Żmierci, je´┐Żli nikt choremu w por´┐Ż nie udzieli pomocy.

Leczenie arytmii zale´┐Ży zar´┐Żwno od rodzaju zaburze´┐Ż, na kt´┐Żre skar´┐Ży si´┐Ż pacjent, jak r´┐Żwnie´┐Ż od choroby, kt´┐Żrej towarzyszy. Najcz´┐Żciej leczenie wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z konieczno´┐Żci´┐Ż zmiany trybu ´┐Życia u chorego- dzieje si´┐Ż to w´┐Żwczas, je´┐Żli przyczyn´┐Ż arytmii by´┐Ża na przyk´┐Żad oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż i nieodpowiednie od´┐Żywianie. Nale´┐Ży r´┐Żwnie´┐Ż powstrzymywa´┐Ż si´┐Ż od palenia papieros´┐Żw i zacz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż rusza´┐Ż na ´┐Żwie´┐Żym powietrzu. Je´┐Żli chodzi natomiast o leki, to zwykle lekarze przepisuj´┐Ż ´┐Żrodki nale´┐Ż´┐Żce do grupy lek´┐Żw antyarytmicznych. Zwykle nie wystarczy zastosowanie jednego leku- najlepiej dzia´┐Żaj´┐Ż kombinacje kilku sk´┐Żadnik´┐Żw z r´┐Żnych grup. Ca´┐Ż´┐Ż terapi´┐Ż wspomaga si´┐Ż natomiast uzupe´┐Żnianiem niedobor´┐Żw magnezu oraz potasu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  finanse
kalkulacja wynikowa
konflikt
inwestycja
sta´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.