? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest artretyzm?

Poj´┐Żcie artretyzmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja artretyzmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

artretyzm - choroba okre´┐Żlana mianem skazy moczanowej (inn´┐Ż nazw´┐Ż jest dna moczanowa). To jedna z chor´┐Żb reumatycznych, na kt´┐Żr´┐Ż zapadaj´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie osoby powy´┐Żej czterdziestego roku ´┐Życia. Cz´┐Żciej dotyka ona kobiet ni´┐Ż m´┐Żczyzn. Choroba ta powoduje bardzo powa´┐Żny stan, jakim jest niszczenie tkanek stawowych. W niekt´┐Żrych, bardzo powa´┐Żnych przypadkach, mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż nawet przyczyn´┐Ż ´┐Żmierci. Zwykle nie leczona prowadzi do trwa´┐Żego kalectwa.

Ryzyko, ´┐Że zostaniemy dotkni´┐Żci akurat t´┐Ż chorob´┐Ż, jest niezbyt du´┐Że. Je´┐Żli nikt w naszej rodzinie nie chorowa´┐Ż na ni´┐Ż, to raczej nie ma ´┐Żadnego zagro´┐Żenia jej wyst´┐Żpieniem. Chyba ´┐Że sami b´┐Żdziemy zabiega´┐Ż o to, by nas ona dotkn´┐Ża. Je´┐Żli bowiem b´┐Żdziemy nieodpowiednio si´┐Ż od´┐Żywia´┐Ż, zbyt du´┐Żo pokarm´┐Żw przyjmowa´┐Ż (co doprowadzi´┐Ż mo´┐Że do oty´┐Żo´┐Żci), to wtedy ryzyko zachorowania na artretyzm znacznie wzro´┐Żnie. Choroba ta dotkn´┐Ż´┐Ż nas mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż w zwi´┐Żzku z przechodzeniem innej choroby. Towarzyszy zwykle chorobie nerek oraz krwi.

Artretyzm to inaczej m´┐Żwi´┐Żc- zapalenie staw´┐Żw. Istnieje bardzo wiele jego rodzaj´┐Żw. ´┐Żeby wiedzie´┐Ż, jakie leczenie najlepsze b´┐Żdzie w tym konkretnym przypadku, nale´┐Ży przeprowadzi´┐Ż odpowiednie badania. Najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcymi rodzajami artretyzmu s´┐Ż osteoartretyzm oraz artretyzm reumatyczny. Jego g´┐Ż´┐Żwnymi objawami s´┐Ż przede wszystkim trudno´┐Żci ruchowe oraz towarzysz´┐Żcy im b´┐Żl, kt´┐Żry cz´┐Żsto jest tak silny, ´┐Że utrudnia poruszanie si´┐Ż.

Artretyzm nale´┐Ży leczy´┐Ż farmakologicznie. Stosuje si´┐Ż w´┐Żwczas ´┐Żrodki, kt´┐Żrych g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem jest ´┐Żagodzenie objaw´┐Żw towarzysz´┐Żcych tej chorobie. Rodzaj i cz´┐Żstotliwo´┐Ż´┐Ż za´┐Żywania lek´┐Żw zale´┐Ży jednak od rodzaju choroby i stopnia jej zaawansowania. Tak czy inaczej do lekarza uda´┐Ż si´┐Ż trzeba. Na pewno poradzi nam on, jakie leczenie w naszym przypadku wybra´┐Ż. Czasami wystarczy konsultacja ze zwyk´┐Żym lekarzem pierwszego kontaktu. Zwykle jednak zaleca si´┐Ż udanie si´┐Ż do reumatologa.

Aby lepiej radzi´┐Ż sobie z chorob´┐Ż i walczy´┐Ż z ni´┐Ż- nale´┐Ży ´┐Żwiczy´┐Ż. Im wi´┐Żcej b´┐Żdziemy si´┐Ż rusza´┐Ż, tym lepiej dla nas. ´┐Żwiczenia w pocz´┐Żtkowym okresie mog´┐Ż powodowa´┐Ż b´┐Żl, jednak ju´┐Ż po kr´┐Żtkim czasie, kszta´┐Żtowane w trakcie ´┐Żwicze´┐Ż mi´┐Żnie mog´┐Ż sprawi´┐Ż, ´┐Że ´┐Żatwiej b´┐Żl b´┐Żdziemy znosi´┐Ż, a codzienne dolegliwo´┐Żci stan´┐Ż si´┐Ż przez to mniej dokuczliwe. Warto r´┐Żwnie´┐Ż stara´┐Ż si´┐Ż, by w miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci utrzymywa´┐Ż ten sam poziom wagi. Nadmierna waga mo´┐Że stanowi´┐Ż zbyt du´┐Ży nacisk na nasze stawy, natomiast niedowaga- mo´┐Że powodowa´┐Ż os´┐Żabienie naszego organizmu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  baner
gorzkie ´┐Żale
ostrogi pi´┐Żtowe
BHP
Unity Line
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.