? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest archetyp?

Poj´┐Żcie archetypu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja archetypu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

archetyp - s´┐Żowo jest po´┐Ż´┐Żczeniem dw´┐Żch s´┐Ż´┐Żw pochodzenia greckiego arche - \"pocz´┐Żtek\", typos - \"typ\". W uj´┐Żciu psychologicznym archetyp jest formu´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra zaczyna ´┐Ży´┐Ż swoim ´┐Życiem wtedy, gdy przestrze´┐Ż ´┐Żwiadoma lub pod´┐Żwiadoma nie ma jeszcze jasno okre´┐Żlonego typu dla pewnej rzeczy, zdarzenia.

Je´┐Żli w przestrzeni mentalnej, fizycznej nie istnieje jeszcze pierwowz´┐Żr dla danej materii, automatycznie zmienia si´┐Ż w archetyp. Archetyk mo´┐Że ´┐Ży´┐Ż z ´┐Żwiadomo´┐Żci zbiorowej, co oznacza, i´┐Ż dane wyobra´┐Żenie, model wyst´┐Żpuje powszechnie w ´┐Żwiadomo´┐Żci i pod´┐Żwiadomo´┐Żci wielu os´┐Żb w taki sam spos´┐Żb, w takich samych kszta´┐Żtach i konotacjach. Mog´┐Ż to by´┐Ż wyobra´┐Żenia rzeczy, stworze´┐Ż, os´┐Żb, materii sta´┐Żej, spraw metafizycznych. Archetyp mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż tylko w ´┐Żwiadomo´┐Żci jednostki.

Ka´┐Żda jednostka mo´┐Że posiada´┐Ż odmienne wyobra´┐Żenie na temat tego samego przedmiotu, dlatego okre´┐Żlenie archetypu nie zawsze jest mo´┐Żliwe, a cz´┐Żsto wr´┐Żcz nieosi´┐Żgalne. Archetyp mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż w pod´┐Żwiadomo´┐Żci cz´┐Żowieka, w ten spos´┐Żb, ´┐Że jednostka nawet nie ma poj´┐Żcia o tym, i´┐Ż jej umys´┐Ż kryje w sobie pewne wyobra´┐Żenia zarejestrowane cz´┐Żsto w bardzo przypadkowych sytuacjach, b´┐Żd´┐Żcych ci´┐Żgiem pozornych zdarze´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  aparat pa´┐Żstwowy
furunku´┐Ż
zarz´┐Żdzanie
choroby jelita grubego
ratio
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.