? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest anoreksja?

Poj´┐Żcie anoreksji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja anoreksji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

anoreksja - choroba o pod´┐Żo´┐Żu psychicznym. Jej przyczyn nale´┐Ży upatrywa´┐Ż przede wszystkim w rodzinie oraz w najbli´┐Ższym ´┐Żrodowisku chorego (w pracy, szkole). To schorzenie, kt´┐Żre mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że wynikiem nieprawid´┐Żowych relacji interpersonalnych.

Osoba chora na anoreksj´┐Ż popada w bardzo powa´┐Żne zaburzenia w od´┐Żywianiu. Mo´┐Że do nich doj´┐Ż´┐Ż na skutek zetkni´┐Żcia si´┐Ż pacjenta z r´┐Żnorodnymi patologiami rodzinnymi. Tak zwani „toksyczni rodzice” czy brak akceptacji przez ´┐Żrodowisko mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż bezpo´┐Żredni´┐Ż przyczyn´┐Ż zachorowania. To dziewcz´┐Żta du´┐Żo cz´┐Żciej ni´┐Ż ch´┐Żopcy zapadaj´┐Ż na tego typu schorzenia. Specjali´┐Żci od takich chor´┐Żb pokusili si´┐Ż zatem o okre´┐Żlenie profilu psychologicznego dziewcz´┐Żt szczeg´┐Żlnie podatnych na zachorowanie. Najcz´┐Żciej anorektyczk´┐Ż staje si´┐Ż c´┐Żrka perfekcjonist´┐Żw- matki, kt´┐Żra przedk´┐Żada zdanie ´┐Żrodowiska ponad potrzeb´┐Ż mi´┐Żo´┐Żci u dziecka. Taka dziewczyna w swoim ´┐Żrodowisku uchodzi´┐Ż mo´┐Że zar´┐Żwno za idea´┐Ż, jak i by´┐Ż zupe´┐Żnie niezauwa´┐Żan´┐Ż oraz pomijan´┐Ż w grupie.

Anoreksja zaczyna si´┐Ż zupe´┐Żnie niewinnie. Ka´┐Żda dziewczyna pragnie by´┐Ż szczup´┐Ża i odchudza si´┐Ż. Jednak anorektyczka ogranicza jedzenie a´┐Ż do tego stopnia, ´┐Że dziennie przyjmuje zaledwie 300 kcal, podczas gdy organizm potrzebuje przynajmniej 2000 kcal. Anorektyczk´┐Ż mo´┐Żna rozpozna´┐Ż po tym, ´┐Że wszystko na jej talerzu jest skrupulatnie dzielone, odmierzane oraz uk´┐Żadane.

Anoreksja prowadzi do bardzo powa´┐Żnego w skutkach os´┐Żabienia organizmu. Ludzkie narz´┐Żdy nie s´┐Ż w´┐Żwczas w stanie poprawnie funkcjonowa´┐Ż. Dojdzie na jego wskutek do pojawienia si´┐Ż anemii a w konsekwencji- do powa´┐Żnego os´┐Żabienia serca. Musimy pami´┐Żta´┐Ż o tym, i´┐Ż anoreksja jest chorob´┐Ż ´┐Żmierteln´┐Ż. Mo´┐Że dla chorego sko´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż ´┐Żmierci´┐Ż z wycie´┐Żczenia. A je´┐Żli nie- mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do ustania akcji serca, zawa´┐Żu serca a nawet samob´┐Żjstwa.

Anoreksj´┐Ż nale´┐Ży leczy´┐Ż. Pierwsz´┐Ż reakcj´┐Ż rodziny przewa´┐Żnie jest narzucenie na chor´┐Ż osob´┐Ż przymusu jedzenia. Rodzina kontroluje chor´┐Ż, co mo´┐Że prowadzi´┐Ż do innego powa´┐Żnego schorzenia- bulimii. Anorektyczka przyjmuje pokarm, ale po chwili go zwraca, wywo´┐Żuj´┐Żc wymioty, staje si´┐Ż zatem bulimiczk´┐Ż, co dla jej zdrowia jest r´┐Żwnie niebezpieczne.

Musimy pami´┐Żta´┐Ż o tym, i´┐Ż anoreksja jest chorob´┐Ż mentaln´┐Ż. Terapia nie mo´┐Że zatem ogranicza´┐Ż si´┐Ż tylko do zwyk´┐Żego przymuszania do jedzenia. Nie mo´┐Że tak´┐Że polega´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie na podawaniu lek´┐Żw. Nale´┐Ży odizolowa´┐Ż chor´┐Ż osob´┐Ż od toksycznego ´┐Żrodowiska, co czasem oznacza r´┐Żwnie´┐Ż rodzin´┐Ż, zmian´┐Ż miejsca pracy czy szko´┐Ży. Potem chor´┐Ż nale´┐Ży nauczy´┐Ż prawid´┐Żowych sposob´┐Żw od´┐Żywiania. Ta choroba siedzi g´┐Ż´┐Żboko w psychice chorej. Zatem jedynie z odpowiednim podej´┐Żciem i pomoc´┐Ż psychologiczn´┐Ż mo´┐Żliwe jest wyleczenie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  poda´┐Ż
rycza´┐Żt spedycyjny
fundacja
osobowo´┐Ż´┐Ż
marszand
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.