? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest anemia?

Poj´┐Żcie anemii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja anemii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

anemia - to choroba okre´┐Żlana jako niedokrwisto´┐Ż´┐Ż. Jest to zesp´┐Ż r´┐Żnorodnych objaw´┐Żw, kt´┐Żrych wsp´┐Żln´┐Ż cech´┐Ż jest obni´┐Żanie si´┐Ż warto´┐Żci hemoglobiny oraz erytrocyt´┐Żw w naszej krwi.

Anemi´┐Ż mo´┐Żna podzieli´┐Ż zasadniczo na trzy grupy. Pierwsza grupa, to niedokrwisto´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra spowodowana jest znaczn´┐Ż utrat´┐Ż krwi. Mo´┐Żna si´┐Ż jej nabawi´┐Ż przy okazji r´┐Żnorodnych uraz´┐Żw, z´┐Żama´┐Ż itp., kt´┐Żrych ubocznym efektem jest w´┐Ża´┐Żnie utrata krwi. Objawy tej niedokrwisto´┐Żci zale´┐Ż´┐Ż od ilo´┐Żci krwi, kt´┐Żra zosta´┐Ża utracona. Przewa´┐Żnie jednak wyst´┐Żpuje og´┐Żlna blado´┐Ż´┐Ż sk´┐Żry, czasami dochodzi do utraty przytomno´┐Żci, pojawiaj´┐Ż si´┐Ż b´┐Żle zamostkowe, spada ci´┐Żnienie krwi, a nawet dochodzi do tachykardii.

Anemia mo´┐Że wi´┐Żza´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż z upo´┐Żledzeniem procesu wytwarzania erytrocyt´┐Żw (m´┐Żwimy wtedy o niedokrwisto´┐Żci niedoborowej, hipoplastycznej, plastycznej lub dysplastycznej) lub ze skr´┐Żconym czasem ich ´┐Życia. Zatem anemia mo´┐Że wyst´┐Żpi´┐Ż zar´┐Żwno w sytuacji, gdy w naszym organizmie wyst´┐Żpuje niedob´┐Żr ´┐Żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego czy miedzi. Objawami anemii wynikaj´┐Żcej z niedoboru ´┐Żelaza w organizmie s´┐Ż mi´┐Żdzy innymi: blado´┐Ż´┐Ż sk´┐Żry, jej szorstko´┐Ż´┐Ż, zanik brodawek, zajady, pieczenie w ustach i prze´┐Żyku, og´┐Żlne os´┐Żabienie po´┐Ż´┐Żczone ze wzmo´┐Żon´┐Ż ´┐Żamliwo´┐Żci´┐Ż w´┐Żos´┐Żw oraz paznokci. Je´┐Żli kt´┐Żry´┐Ż z tych objaw´┐Żw wyst´┐Żpi- najlepiej jak najszybciej skontaktowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem by sprawdzi´┐Ż, czy nie dotkn´┐Ża nas anemia.

Statystyki zgodnie twierdz´┐Ż, i´┐Ż najwi´┐Żksze prawdopodobie´┐Żstwo zachorowania na anemi´┐Ż wyst´┐Żpuje u os´┐Żb, kt´┐Żre choruj´┐Ż na przyk´┐Żad na cukrzyc´┐Ż, zapalenie jelit, choroby serca, niewydolno´┐Ż´┐Ż nerek, artretyzm, lub kt´┐Żre s´┐Ż zara´┐Żone wirusem HIV. R´┐Żwnie cz´┐Żsto dolegliwo´┐Ż´┐Ż ta towarzyszy chorobom nowotworowym. Cz´┐Żsto anemia staje si´┐Ż wynikiem chemio czy radioterapii, kt´┐Żrym poddawani s´┐Ż chorzy na raka.

´┐Żeby zbada´┐Ż, czy chorujemy na anemi´┐Ż, musimy zg´┐Żosi´┐Ż si´┐Ż na odpowiednie badania krwi. Po ich przeprowadzeniu mo´┐Żna mie´┐Ż pewno´┐Ż´┐Ż zar´┐Żwno co do rodzaju choroby, jak r´┐Żwnie´┐Ż istnieje szansa na wskazanie jej bezpo´┐Żrednich przyczyn. W zale´┐Żno´┐Żci od rodzaju anemii, inaczej b´┐Żdzie przebiega´┐Żo jej leczenie. Je´┐Żli anemia jest jedynie efektem ubocznym innej choroby, to nale´┐Ży wyleczy´┐Ż t´┐Ż chorob´┐Ż, a anemia powinna wtedy nawet samoistnie ust´┐Żpi´┐Ż. Je´┐Żli jednak nie- trzeba podda´┐Ż si´┐Ż specjalistycznemu leczeniu, stosowa´┐Ż odpowiedni´┐Ż diet´┐Ż bogat´┐Ż w witaminy i substancje od´┐Żywcze. Nale´┐Ży r´┐Żwnie´┐Ż stosowa´┐Ż preparaty bogate w ´┐Żelazo.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  system partyjny
fraszka
mia´┐Żd´┐Życa
o´┐Żwiecenie
ubezpieczenie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.