? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest alkoholizm?

Poj´┐Żcie alkoholizmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja alkoholizmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

alkoholizm - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc- choroba alkoholowa. Stosuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż nazwy takie jak toksykomania alkoholowa, uzale´┐Żnienie od alkoholu, oraz wiele innych- to wszystko jest jedn´┐Ż dolegliwo´┐Żci´┐Ż, kt´┐Żra wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z tym, i´┐Ż osoba, kt´┐Żr´┐Ż dotknie- traci kontrol´┐Ż nad ilo´┐Żci´┐Ż spo´┐Żywanego pod r´┐Żnymi postaciami alkoholu.

Alkoholizm to choroba, kt´┐Żra nie pojawia si´┐Ż z dnia na dzie´┐Ż. Sk´┐Żada si´┐Ż z poszczeg´┐Żlnych faz, kt´┐Żre jedna po drugiej prowadz´┐Ż do pog´┐Ż´┐Żbiania si´┐Ż choroby. Pierwsz´┐Ż faz´┐Ż jest okres, kiedy to zaczynamy coraz cz´┐Żciej i ch´┐Żtniej pi´┐Ż, a picie alkoholu przynosi nie tylko doznania w zakresie mi´┐Żego samopoczucia, lecz r´┐Żwnie´┐Ż sprawia, ´┐Że picie staje si´┐Ż lekarstwem na wszystkie problemy. Druga faza alkoholizmu okre´┐Żlana bywa mianem fazy ostrzegawczej- to w´┐Ża´┐Żnie w niej pojawiaj´┐Ż si´┐Ż pierwsze luki pami´┐Żciowe, kt´┐Żre s´┐Ż efektem zbyt cz´┐Żstego spo´┐Żywania alkoholu. Kolejna faza to faza krytyczna- osoba, kt´┐Żra si´┐Ż w niej znajduje, ca´┐Żkowicie traci kontrol´┐Ż nad piciem. To alkohol zaczyna rz´┐Żdzi´┐Ż jej ´┐Życiem. Od niej ju´┐Ż tylko krok do fazy przewlek´┐Żej, w kt´┐Żrej wyst´┐Żpuj´┐Ż wielodniowe ci´┐Żgi nagminnego napijania.

Kogo dotyka alkoholizm? Wbrew pozorom mo´┐Że on dotkn´┐Ż´┐Ż ka´┐Żdego, m´┐Żodego i starszego, biednego i bogatego. Nie ma tutaj ´┐Żadnej regu´┐Ży. Jak natomiast leczy´┐Ż uzale´┐Żnienie od alkoholu? C´┐Ż, mo´┐Żna przyst´┐Żpi´┐Ż do leczenia farmakologicznego. Istnieje wiele lek´┐Żw, kt´┐Żrych w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci zmniejszaj´┐Ż ch´┐Ż´┐Ż si´┐Żgni´┐Żcia po alkohol. Do najbardziej popularnych lek´┐Żw w tym zakresie nale´┐Ż´┐Ż przede wszystkim naltrekson oraz akamprozat. Jednak zdaniem wielu znacz´┐Żcych w dziedzinie uzale´┐Żnie´┐Ż specjalist´┐Żw, ´┐Żaden- nawet najlepszy lek- nie jest w stanie wyleczy´┐Ż z alkoholizmu, je´┐Żli osoba, kt´┐Żra poddaje si´┐Ż leczeniu, nie chce tego zrobi´┐Ż. Leczenie farmakologiczne mo´┐Że by´┐Ż jedynie wsparciem dla leczenia psychologicznego (a nawet psychoterapeutycznego).

´┐Żeby wyleczy´┐Ż si´┐Ż z alkoholizmu- trzeba tego bardzo mocno chcie´┐Ż. Nie zawsze jednak terapie i leczenie sprawiaj´┐Ż, ´┐Że ju´┐Ż nigdy wi´┐Żcej chory nie powr´┐Żci do swojego zgubnego na´┐Żogu. Najlepszym wyj´┐Żciem jest skorzystanie z leczenia odwykowego. Na takim odwyku alkoholicy nie tylko b´┐Żd´┐Ż musieli przesta´┐Ż pi´┐Ż, lecz r´┐Żwnie´┐Ż b´┐Żd´┐Ż musieli nauczy´┐Ż si´┐Ż na nowo, jak ´┐Ży´┐Ż na trze´┐Żwo, jak utrzymywa´┐Ż na co dzie´┐Ż stan abstynencji, jak likwidowa´┐Ż skutki nadmiernego spo´┐Żywania alkoholu oraz jak zapobiega´┐Ż nawrotom picia. W trakcie sesji terapeutycznych ka´┐Żdy alkoholik ma szans´┐Ż pozna´┐Ż przyczyn´┐Ż swojego picia i zlikwidowa´┐Ż j´┐Ż, by ju´┐Ż na zawsze uwolni´┐Ż si´┐Ż od tego strasznego na´┐Żogu i powr´┐Żci´┐Ż do normalnego ´┐Życia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  tren
obraz
cukrzyca
inwestycja
tolerancja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.