? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest alergia pokarmowa?

Poj´┐Żcie alergii pokarmowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja alergii pokarmowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

alergia pokarmowa - nadwra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż na okre´┐Żlone pokarmy. Najpro´┐Żciej mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, i´┐Ż alergia pokarmowa jest nieprawid´┐Żow´┐Ż reakcj´┐Ż obronn´┐Ż organizmu na przyjmowane przez cz´┐Żowieka pokarmy. Mo´┐Że by´┐Ż ona skutkiem spo´┐Życia danej potrawy lub okre´┐Żlonych jej sk´┐Żadnik´┐Żw (np. orzechy, mleko itp.).

W´┐Żr´┐Żd objaw´┐Żw, po kt´┐Żrych mo´┐Żemy pozna´┐Ż, i´┐Ż mamy do czynienia z alergi´┐Ż pokarmow´┐Ż, mo´┐Żemy wymieni´┐Ż przede wszystkim objawy sk´┐Żrne, reakcje uk´┐Żadu oddechowego, objawy ´┐Żo´┐Ż´┐Żdkowo-jelitowe, oraz reakcje o charakterze neurologicznym. O ile zwyk´┐Ż´┐Ż alergi´┐Ż do´┐Ż´┐Ż ´┐Żatwo mo´┐Żna rozpozna´┐Ż, tak alergia pokarmowa mo´┐Że mie´┐Ż przebieg, kt´┐Żry b´┐Żdzie wskazywa´┐Ż raczej na zapalenie samego przewodu pokarmowego, ni´┐Ż na to, ´┐Że zosta´┐Ż on podra´┐Żniony przez dan´┐Ż substancj´┐Ż. Owszem, zmiany na sk´┐Żrze czy pojawiaj´┐Żcy si´┐Ż nagle katar s´┐Ż w miar´┐Ż charakterystyczne. Brak apetytu, kolka czy ci´┐Żg´┐Że wymioty wskazywa´┐Ż mog´┐Ż na wiele innych dolegliwo´┐Żci, przez co uniemo´┐Żliwiaj´┐Ż praktycznie prawid´┐Żowe rozpoznanie schorzenia.

W´┐Żr´┐Żd alergen´┐Żw, kt´┐Żre najcz´┐Żciej wywo´┐Żuj´┐Ż alergie pokarmowe, mo´┐Żna dokona´┐Ż podzia´┐Żu na dwie grupy. Pierwsz´┐Ż z nich b´┐Żd´┐Ż te alergeny, kt´┐Żre wywo´┐Żuj´┐Ż reakcje u dzieci. Zalicza´┐Ż si´┐Ż do nich b´┐Żd´┐Ż przede wszystkim: mleko, jajka, owoce morza, orzechy ziemne lub soja. Z kolei druga grupa to alergeny w´┐Ża´┐Żciwe dla ludzi doros´┐Żych. W ich przypadku najcz´┐Żciej przyczyn´┐Ż reakcji alergicznej staj´┐Ż si´┐Ż pomidory, owoce morza, ryby lub tak´┐Że orzechy.

Je´┐Żli chodzi o leczenie alergii pokarmowych, to najlepszym wyj´┐Żciem jest ca´┐Żkowite wyeliminowanie z naszej diety uczulaj´┐Żcych nas produkt´┐Żw lub sk´┐Żadnik´┐Żw pokarmowych. Nale´┐Ży oczywi´┐Żcie najpierw doprowadzi´┐Ż do zidentyfikowania szkodliwych substancji. Ponadto lekarz alergolog mo´┐Że zastosowa´┐Ż terapi´┐Ż farmakologiczn´┐Ż, podaj´┐Żc choremu leki, kt´┐Żre blokuj´┐Ż dzia´┐Żanie histaminy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wirus
domena firmy
bezpiecze´┐Żstwo
bibliografia
konotacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.